[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà và Xây dựng Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà và Xây dựng Hải Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Khái quát chung về kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2. Đặc điểm tổ chức kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.3. Sự cần thiết, yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp và phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây lắp
1.3. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.5. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang
1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn
1.6.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng
1.6.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng
1.7. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ VÀ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG
2.1. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương
2.1.1. Quá trình phát triển, đặc điểm hoạt động kinh doanh và bộ máy quản lý của Công ty
2.1.2. Tổ chức công tác kế toán trong Công ty
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương
2.2.1. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.3. Công tác kế toán tính giá thành
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ VÀ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG
3.1. Nhận xét chung về tính hình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại và cần khắc phục
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương
3.2.1. Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu
3.2.2. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung
3.2.3. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
3.2.4. Tăng cường Kế toán quản trị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan