[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Phương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Phương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.4. Phương pháp đánh giá SPDD cuối kỳ
1.2.5. Kế toán giá thành sản phẩm
1.2.5.1. Kỳ tính giá
1.2.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.3. Tổ chức CPSX và tính giá thành sản phẩm theo các hình thức sổ
1.3.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.3.2. Hình thức Nhật ký chung
1.3.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ
1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Minh Phương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Minh Phương
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Minh Phương
2.1.2.1. Khát quát ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Minh Phương
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Minh Phương
2.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH Minh Phương
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Minh Phương
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Minh Phương
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Phương
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG
3.1. Đánh giá về thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH Minh Phương
3.1.1. Những ưu điểm cơ bản
3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại và nhược điểm cần khắc phục
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Phương
3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Phương
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan