[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp sản xuất
1.1.1 Chi phí sản xuất
1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2 Giá thành sản phẩm
1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm
1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1 Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.3 Kế toán các khoản chi phí trả trước
1.2.2.4 Kế toán các khoản chi phí phải trả
1.2.2.5 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.2.6 Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.2.2.7 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.3.2.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp giản đơn)
1.3.2.2 Phương pháp tính giá thành theo phương pháp tổng cộng chi phí
1.3.2.3 Phương pháp tính giá thành theo phương pháp hệ số
1.3.2.4 Phương pháp tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ
1.3.2.5 Phương pháp tính thành phân bước
1.4 Tổ chức hệ thống kế toán
1.4.1 Hình thức sổ nhật ký-sổ cái
1.4.2 Hình thức chứng từ ghi sổ
1.4.3 Hình thức nhật ký chung
1.4.4 Hình thức nhật ký chứng từ
1.4.5 Hình thức sổ kế toán “Kế toán trên máy vi tính”
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV GIẦY THƯỢNG ĐÌNH
2.1 Tổng quan và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.1 Giới thiệu về công ty
2.1.2 Đặc điểm sản phẩm của Công ty
2.1.2.1 Danh mục sản phẩm
2.1.2.2 Tiêu chuẩn chất lượng
2.1.2.3 Tính chất và đặc điểm sản phẩm
2.1.2.4 Loại hình sản xuất
2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty
2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty Giầy Thượng Đình
2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình
2.2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.2 Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty
2.2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành
2.2.2.2 Quy trình tính giá thành
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV GIẦY THƯỢNG ĐÌNH
3.1 Đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty và phương hướng hoàn thiện
3.1.1 Những ưu điểm
3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục
3.1.3 Phương hướng hoàn thiện
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
3.2.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán và công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan