[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật tư và Xây dựng Công trình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật tư và Xây dựng Công trình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm
1.2. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm trong xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.4. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
1.4.1.2.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp
1.4.1.2.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí gián tiếp
1.4.1.3. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất
1.4.1.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.1.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.4.1.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.4.1.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4.1.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.4. Đặc điểm kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán gọn
1.5. Các hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
2.1. Tổng quan về công ty Vật tư và Xây dựng công trình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Vật tư và Xây dựng công trình
2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty
2.1.3.1. Chức năng nhiệm vụ của Bộ máy kế toán
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán
2.1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán
2.1.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo
2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Vật tư và Xây dựng công trình
2.2.1. Đặc điểm kế toán Chi phí sản xuất và tính Giá thành sản phẩm tại công ty Vật tư và Xây dựng công trình
2.2.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất tại công ty
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty
2.2.2.7. Tính giá thành sản phẩm tại công ty
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Về bộ máy quản lý
3.1.1.2. Về mô hình tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.3. Về việc áp dụng phương pháp kế toán và hình thức ghi sổ kế toán
3.1.1.4. Về tổ chức sản xuất
3.1.1.5. Về công tác kế toán hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
3.1.2. Những mặt còn tồn tại
3.1.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ
3.1.2.2. Về công tác quản lý và phương pháp hạch toán các khoản mục chi phí
3.1.2.3. Về các khoản thiệt hại
3.1.2.4. Về tổ chức phân công lao động tại phòng kế toán
3.1.2.5. Về sổ chi tiết TK 154
3.1.2.6. Về đánh giá sản phẩm dở dang
3.1.2.7. Về phương pháp tính giá thành công trình
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
3.2.1. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ
3.2.2. Hoàn thiện việc quản lý và hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.3. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3.2.4. Hoàn thiện chi phí sử dụng máy thi công
3.2.5. Hoàn thiện chi phí sản xuất chung
3.2.6. Về khoản thiệt hại trong sản xuất
3.2.7. Về tổ chức phân công lao động tại phòng kế toán
3.2.8. Hoàn thiện sổ chi tiết TK 154
3.2.9. Hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
3.2.10. Hoàn thiện phương pháp tính giá thành công trình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan