[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. Những khái niệm cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.2. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất
1.3.1.1. Phân loại theo yếu tố chi phí
1.3.1.2. Phân loại theo khoản mục chi phí
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí
1.5.2. Đối tượng tín h giá thành sản phẩm
1.6. Tài khoản sử dụng
1.7. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1.7.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.7.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.7.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.7.3.1. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại doanh nghiệp xây lắp có tổ chức đội máy thi công riêng biệt và có tổ chức kế toán riêng
1.7.3.2. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại doanh nghiệp xây lắp không tổ chức đội máy thi công riêng hoặc có tổ chức đội máy thi công riêng biệt nhưng không tổ chức kế toán riêng
1.7.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại doanh nghiệp xây lắp sử dụng máy thi công thuê ngoài
1.7.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.7.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.7.5.1. Kế toán thiệt hại do ngừng sản xuất
1.7.5.2. Kế toán thiệt hại do phá đi làm lại
1.7.6. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.8. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.9. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.10. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo các hình thức ghi sổ kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM xây lắp TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ TỔNG HỢP DỊCH VỤ THÀNH NAM
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất của công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và các chính sách áp dụng tại Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.1.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán đánh giá sản phẩm sở dang
2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm
2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành
2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM xây lắp TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH NAM
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan