[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty THHH Xây dựng và Thương mại Mai Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty THHH Xây dựng và Thương mại Mai Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
1.1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.1.3.2. Đối tượng tính giá thành
1.1.3.3. Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
1.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất
1.2.1. Khái niệm kế toán chi phí sản xuất
1.2.2. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.1. Tài khoản sử dụng
1.2.2.2. Phương pháp hạch toán
1.2.3. Chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3.1. Tài khoản sử dụng
1.2.3.2. Phương pháp hạch toán
1.2.4. Chi phí sử dụng máy thi công
1.2.4.1. Tài khoản sử dụng
1.2.4.2. Phương pháp hạch toán
1.2.5. Chi phí sản xuất chung
1.2.5.1. Tài khoản sử dụng
1.2.5.2. Phương pháp hạch toán
1.2.6. Tập hợp chi phí sản xuất
1.2.6.1. Tài khoản sử dụng
1.2.6.2. Phương thức hạch toán
1.3. Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang
1.3.1. Khái niệm về sản phẩm dở dang
1.3.2. Phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dang
1.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (Phương pháp trực tiếp)
1.4.2. Phương pháp tỷ lệ chi phí
1.4.3. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.4.4. Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng
1.5. Hình thức khoán gọn trong xây lắp
1.5.1. Hệ thống tổ chức khoán trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.2. Kế toán tại đơn vị giao khoán
1.5.3. Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.6. Tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM MAI SƠN
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
2.1.3. Đặc điểm kế toán của công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
2.2.1. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
2.2.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.3. Kế toán tập hợp chí phí máy thi công
2.2.1.4. Kế toán tập hợp chí phí sản xuất chung
2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm
2.2.3. Sổ kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÂY LẮP CÔNG TY TNHH XD VÀ TM MAI SƠN
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH XD và TM Mai Sơn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan