[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty Cổ phần thương mại Pharmatek USA

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty Cổ phần thương mại Pharmatek USA
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU
1.1. Những vấn đề chung của hoạt động nhập khẩu trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động nhập khẩu trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
1.1.2. Các phương thức nhập khẩu
1.1.3. Đối tượng và điều kiện giao dịch cơ bản
1.1.4. Phạm vi và thời điểm xác định hàng nhập khẩu
1.1.5. Phương thức thanh toán
1.1.6. Phương pháp xác định giá thực tế của hàng nhập khẩu
1.2. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu
1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu
1.2.2. Các phương thức tiêu thụ hàng nhập khẩu
1.2.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.3. Nội dung kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu
1.3.1. Kế toán quá trình nhập khẩu hàng hóa
1.3.2. Kế toán quá trình tiêu thụ hàng nhập khẩu
1.4. Các hình thức ghi sổ kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHAMATEK USA
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần thương mại Phamatek USA
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại Phamatek USA
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty CPTM Pharmatek USA
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty CPTM Pharmatek USA
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CPTM Pharmatek USA
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CPTM Pharmatek USA
2.2. Thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty cổ phần thương mại Pharmatek USA
2.2.1. Kế toán quá trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty CPTM Pharmatek USA
2.2.2. Kế toán quá trình tiêu thụ hàng nhập khẩu
2.2.3. Trình tự ghi sổ kế toán
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHARMATEK USA
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu khẩu tại công ty Cổ phần thương mại Phammatek USA
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần thương mại Phamatek USA
3.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Về việc mua bảo hiểm
3.2.3. Về công tác bán hàng
3.2.4. Về phương thức thanh toán
3.2.5. Về tài khoản hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp theo QĐ 48 - BTC
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan