[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thép Châu Âu

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thép Châu Âu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Các khái niệm cơ bản, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hóa
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1.2. Hàng hóa và lưu chuyển hàng hóa
1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hóa
1.1.2.1. Yêu cầu về quản lý quá trình lưu chuyển hàng hóa
1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hóa
1.2. Nội dung kế toán lưu chuyển hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Kế toán quá trình mua hàng hóa
1.2.1.1. Các phương thức mua hàng hóa và chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Kế toán quá trình mua hàng hóa
1.2.1.4. Kế toán chi phí thu mua hàng hóa
1.2.2. Kế toán quá trình bán hàng hóa
1.2.2.1. Các phương thức bán hàng hóa và chứng từ sử dụng
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng hóa
1.2.2.5. Kế toán doanh thu giảm trừ
1.3. Các hình thức ghi sổ kế toán áp dụng trong kế toán lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CHÂU ÂU
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thép Châu Âu
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.1. Đại hội đồng cổ đông
2.1.3.2. Hội đồng quản trị
2.1.3.3. Giám đốc
2.1.3.4. Các phòng ban, bộ phận
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán
2.1.4.1. Các chính sách kế toán áp dụng
2.1.4.2. Bộ máy kế toán và công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thép Châu Âu
2.2.1. Kế toán chi tiết quá trình mua hàng hóa
2.2.1.1. Kế toán chi tiết mua hàng hóa
2.2.1.2. Kế toán chi tiết chi phí thu mua hàng hóa
2.2.2. Kế toán chi tiết quá trình bán hàng hóa
2.2.2.1. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.2.2.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng
2.2.2.3. Kế toán chi tiết giảm trừ doanh thu
2.2.3. Kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CHÂU ÂU
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thép Châu Âu
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thép Châu Âu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan