[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất phụ tùng ô tô Việt Hàn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất phụ tùng ô tô Việt Hàn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.3. Đối tượng, phương pháp và trình tự tập hợp chi phí sản xuất
1.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
1.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
1.2.1. Đánh giá SPDD cuối kì theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng hoàn thành ước tính tương đương
1.2.3. Đánh giá theo 50% chi phí chế biến
1.2.4. Đánh giá SPDD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
1.2.5. Đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp
1.3. Giá thành sản phẩm
1.3.1. Khái niệm, bản chất giá thành sản phẩm
1.3.2. Đối tượng tính giá thành
1.3.3. Phân loại giá thành sản phẩm
1.3.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3.5. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
1.3.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUÁT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ VIỆT HÀN
2.1. Giới thiệu chung về công ty CP ĐTSX phụ tùng ô tô Việt Hàn
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm sản phẩm sản xuất và kinh doanh của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phàn đầu tư sản xuất phụ tùng ô tô Việt Hàn
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ VIỆT HÀN
3.1. Ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2. Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.3. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất phụ tùng ô tô Việt Hàn
3.4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất phụ tùng ô tô Việt Hàn
3.4.1. Ý kiến hạn chế tổn thất về nguyên vật liệu
3.4.2. Ý kiến về kế toán tiền lương
3.4.3. Ý kiến về tổ chức bộ máy kế toán.
3.4.4. Về tài khoản sử dụng
3.4.5. Ý kiến về sổ chi tiết
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan