[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt Kim Phú Vĩnh Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt Kim Phú Vĩnh Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Khái niệm đặc điểm giá thành sản phẩm
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản uất và tính giá thành sản phẩm
1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp
1.4.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp
1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.5.1.1. Khái niệm
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.1.3. Phương pháp hạch toán
1.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.5.2.1. Khái niệm
1.5.2.2. Tài khoản sử dụng
1.5.2.3. Phương pháp hạch toán
1.5.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.5.3.1. Khái niệm
1.5.3.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3.3. Phương pháp hạch toán
1.5.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
1.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.6.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.6.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.6.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.6.5. Kiểm k và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.7. Đánh giá sản phẩm dở dang
1.7.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguy n vật liệu chính
1.7.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
1.7.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến
1.7.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp
1.7.5. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
1.8. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.8.1. Kỳ tính giá thành sản phẩm
1.8.2. Phương pháp tính giá thành
1.8.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn
1.8.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.8.2.3. Phương pháp hệ số
1.8.2.4. Phương pháp tính giá thành phân bước
1.9. Hệ thống sổ kế toán áp dụng cho kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DỆT KIM PHÚ VĨNH HƯNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong Công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Các chính sách kế toán trong Công ty
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng
2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty
2.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DỆT KIM PHÚ VĨNH HƯNG
3.1. Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán:
3.1.1.2. Về hệ thống tài khoản:
3.1.1.3. Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân
3.1.2.1. Về hệ thống sổ sách
3.1.2.2. Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp
3.1.2.3. Về kế toán chi phí sản xuất chung
3.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng
3.3.1. Kiến nghị hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
3.3.2. Kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp
3.3.3. Kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung
3.3.3.1. Đối với vấn đề chi phí tiền điện phát sinh
3.3.3.2. Đối với việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan