[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Trang trại Hà Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Trang trại Hà Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất:
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm:
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang
1.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.3.2.1. Kỳ tính giá thành
1.3.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.3.2.3. Lập thẻ tính giá thành
1.4. HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức Kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI HÀ HƯNG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH sản xuất và phát triển trang trại Hà Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH sản xuất và phát triển trang trại Hà Hưng
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và phát triển trang trại Hà Hưng
2.1.2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất và phát triển trang trại Hà Hưng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH sản xuất và phát triển tranh trại Hà Hưng
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách chế độ kế toán áp dụng của Công ty TNHH sản xuất và phát triển trang trại Hà Hưng
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chính sách chế độ kế toán áp dụng:
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và phát triển trang trại Hà Hưng
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất:
2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:
2.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI HÀ HƯNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và phát triển trang trại Hà Hưng
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.1.2. Tồn tại
3.1.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.2.2. Về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và phát triển trang trại Hà Hưng
3.2.1. Hoàn thiện về hình thức sổ kế toán
3.2.2. Hoàn thiện về kế toán các khoản mục chi phí
3.2.3. Một số kiến nghị:
3.2.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.2.3.2. Kiến nghị đối với Bộ tài chính
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan