[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1. Bản chất, vai trò của tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1. Bản chất và chức năng của tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.2. Vai trò của tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2. Các hình thức tiền lương
1.2.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm
1.2.2. Hình thức trả lương khoán
1.2.3. Hình thức trả lương theo thời gian
1.3. Nội dung quỹ lương và các khoản trích theo lương
1.3.1. Quỹ tiền lương
1.3.2. Các khoản trích theo lương
1.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.4.1. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
1.4.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.5. Hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH NAM
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phẩn Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phẩn Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chế độ áp dụng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
2.2.1. Tình hình lao động và hình thức trả lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
2.2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phẩn Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH NAM
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
3.1.1. Kết quả đạt được trong kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phẩn Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
3.1.2. Những tồn tại trong kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phẩn Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
3.2.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.2.2. Sổ sách kế toán
3.2.3. Vấn đề theo dõi thời gian làm việc của người lao động
3.2.4. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan