[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Khách sạn Dịch vụ Hà Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Khách sạn Dịch vụ Hà Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
1.2.1.1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.2. Xác định đối tượng tính giá thành
1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Vai trò kế toán
1.3.2. Nhiệm vụ kế toán
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4.1.3. Kiểm kê và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.5. Hình thức sổ kế toán
1.5.1. Hình thức sổ Nhật ký chung
1.5.2. Hình thức sổ Nhật ký chứng từ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DỊCH VỤ HÀ NAM
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty
2.1.4. Quy trình sản xuất bia của Công ty
2.1.5. Cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.6. Cơ cấu tổ chức Bộ máy kế toán và chế độ chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.1.6.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.6.2. Chế độ chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.2.1. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất
2.2.2. Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
2.2.2.1. Đối tượng tính giá và phương pháp tính giá thành sản phẩm
2.2.2.2. Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DỊCH VỤ HÀ NAM
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
3.1.1. Kết quả đã đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.1.3. Nguyên nhân
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam
3.2.1. Giải pháp về việc thay dổi phương pháp hạch toán hàng tồn kho
3.2.2. Giải pháp về việc thay dổi hình thức kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan