[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạng khác của định lý đường cong Jordan trong không gian tôpô

[/kythuat]
[tomtat]
Dạng khác của định lý đường cong Jordan trong không gian tôpô
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Không gian tôpô
1.2. So sánh các tôpô
1.3. Tập mở, tập đóng, lân cận.
1.4. Các loại điểm, phần trong, bao đóng.
1.5. Các tiên đề tách
1.6. Không gian liên thông
1.7. Không gian tôpô thương
Chương 2. TOÁN TỬ ĐÓNG KURATOWSKI – TÔPÔ ALEXANDROFF - TÔPÔ KĨ THUẬT SỐ
2.1. Toán tử đóng Kuratowski
2.2. Tôpô Alexandroff
2.3. Lý thuyết về tôpô kĩ thuật số
2.4. Một số tôpô trên mặt phẳng 2
Chương 3. DẠNG KHÁC CỦA ĐỊNH LÝ ĐƯỜNG CONG JORDAN TRONG KHÔNG GIAN TÔPÔ ( 2,w)
3.1. Đường cong Jordan, định lý đường cong Jordan
3.2. Mệnh đề
3.3. Mệnh đề
3.4. Định lý
3.5. Định lý
3.6. Định lý
3.7. Định nghĩa
3.8. Định lý
3.9. Định lý
3.10. Ví dụ minh họa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan