[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định hướng phát triển bền vững các khu công nghiệp huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Định hướng phát triển bền vững các khu công nghiệp huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Công nghiệp
1.1.3. Phát triển bền vững
1.1.4. Phát triển khu công nghiệp bền vững
1.1.5. Công nghiệp hóa và hiện đại hóa
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến KCN
1.2.1. Nhóm yếu tố bên trong
1.2.2. Nhóm yếu tố bên ngoài
1.3. Vai trò của KCN
1.4. Cơ sở thực tiễn
1.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia công nghiệp ở Châu Á
1.4.2. Sự phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam
1.4.3. Sự phát triển khu công nghiệp ở Đông Nam Bộ
1.4.4. Sự phát triển khu công nghiệp ở Long An
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở ĐỨC HÒA (LONG AN)
2.1. Khái quát về huyện Đức Hòa
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển KCN huyện Đức Hòa tỉnh Long An
2.2.1. Vị trí địa lý
2.2.2. Các nhân tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.2.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội
2.3. Thực trạng phát triển các KCN huyện Đức Hòa tỉnh Long An.
2.3.1. Tổng quát về tình hình phát triển kinh tế của huyện Đức Hòa
2.3.2. Tình hình phát triển các KCN
2.3.3. Tỉ lệ lắp đầy của các khu công nghiệp huyện Đức Hòa
2.3.4. Thực trạng hoạt động của các khu công nghiệp
2.3.5. Doanh thu của các KCN
2.3.6. Sử dụng lao động trong các khu công nghiệp
2.4. Đánh giá chung về hoạt động của các KCN
2.4.1. Những thành tựu
2.4.2. Những hạn chế
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐỨC HÒA (LONG AN) ĐẾN 2020
3.1 Những căn cứ để đưa ra định hướng
3.1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Long An đến 2020
3.1.2. Nhu cầu xã hội về sản phẩm hàng hóa
3.1.3 Thực trạng chiến lược phát triển kinh tế huyện Đức Hòa
3.2. Định hướng phát triển bền vững các khu công nghiệp huyện Đức Hòa
3.2.1. Phát triển về quy mô
3.2.2. Cơ cấu ngành
3.2.3. Công nghệ và sản phẩm
3.2.4. Sử dụng lao động
3.2.5. Kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước
3.2.6. Vấn đề bảo vệ môi trường phát triển theo hướng bền vững
3.2.7. Thiết lập mối liên kết khu vực, tỉnh, vùng (kỹ thuật, lao động, trao đổi sản phẩm, hàng hóa, sử dụng công trình công cộng..)
3.3. Các giải pháp phát triển
3.3.1. Thực hiện các bước chuyển dịch phù hợp với yêu cầu
3.3.2. Kêu gọi đầu tư, nhanh chóng lấp đầy các khu công nghiệp
3.3.3. Kết hợp tuyển dụng lao động chất lượng cao với tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý
3.3.4. Thực hiện các kết hợp chặt chẽ, thường xuyên về vốn, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, lao động với các đơn vị, vùng lân cận và tỉnh, nước ngoài…cho phát triển
3.3.5. Chủ động thực hiện và vận động người lao động và cộng đồng địa phương bảo vệ môi trường sản xuất, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội các khu công nghiệp và nơi cư trú
3.4. Một số kiến nghị - đề xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan