[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định hướng phát triển các điểm, tuyến du lịch sinh thái của tỉnh Nghệ An


[/kythuat]
[tomtat]
Định hướng phát triển các điểm, tuyến du lịch sinh thái của tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐIỂM, TUYẾN DU LỊCH SINH THÁI
1.1. Tổng quan các vần đề cơ bản liên quan
1.1.1. Khái niệm du lịch
1.1.2. Điểm, tuyến du lịch
1.1.3. Du lịch sinh thái
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển các điểm, tuyến du lịch sinh thái
1.2. Phương pháp đánh giá các điểm, tuyến DLST
1.2.1. Đánh giá điểm DLST
1.2.2. Đánh giá tuyến DLST
1.3. Tình hình và xu hướng phát triển DLST trên thế giới và Việt Nam
1.3.1. Tình hình và xu hướng phát triển DLST trên thế giới
1.3.2. Tình hình và xu hướng phát triển DLST ở Việt Nam
Chương 2: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM, TUYẾN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH NGHỆ AN
2.1. Khái quát đặc điểm địa lý tỉnh Nghệ An có liên quan đến phát triển các điểm, tuyến du lịch sinh thái
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Điều kiện tự nhiên
2.1.3. Đặc điểm kinh tế - văn hóa – xã hội
2.2. Tiềm năng phát triển các điểm, tuyến DLST ở Nghệ An
2.2.1. Các loại tài nguyên DLST ở Nghệ An
2.2.2. Các điểm du lịch sinh thái chủ yếu ở Nghệ An
2.2.3. Các tuyến DLST chủ yếu ở Nghệ An
2.3. Đánh giá các điểm, tuyến DLST ở Nghệ An
2.3.1.Đánh giá điểm DLST
2.3.2. Đánh giá các tuyến DLST tỉnh Nghệ An
2.4. Nhận định chung về tiềm năng phát triển các điểm, tuyến DLST ở Nghệ An
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
2.5. Hiện trạng phát triển DLST của tỉnh Nghệ An
2.5.1. Khách du lịch và doanh thu từ du lịch
2.5.2. Tổ chức các loại hình DLST ở Nghệ An
2.5.3. Tổ chức, kinh doanh, khai thác các điểm, tuyến DLST
2.5.4. Hiện trạng CSHT và CSVCKT phục vụ DLST
2.5.5. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển DLST tỉnh Nghệ An
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM, TUYẾN DU LỊCH SINH THÁI Ở NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020
3.1. Căn cứ xây dựng định hướng phát triển các điểm, tuyến DLST ở Nghệ An đến năm 2020
3.1.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đến năm 2020
3.1.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển DLST ở Nghệ An đến năm 2020
3.1.3. Các dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái ở Nghệ An
3.2. Định hướng phát triển các điểm, tuyến DLST tỉnh Nghệ An đến năm 2020
3.2.1. Định hướng bảo tồn tài nguyên DLST
3.2.2. Định hướng phát triển các điểm DLST
3.2.3. Định hướng phát triển các tuyến DLST
3.3. Giải pháp thực hiện
3.3.1. Nhóm giải pháp về chính sách và quản lý
3.3.2. Nhóm giải pháp về đầu tư
3.3.3. Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
3.3.4. Nhóm giải pháp về môi trường
3.3.5. Nhóm giải pháp về xã hội
3.3.6. Nhóm giải pháp về tuyên truyền, quảng bá DLST
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan