[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Biện pháp nâng cao khả năng cảm thụ thơ học cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Yên Lương - Thanh Sơn  - Phú Thọ Down tại đây
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Mục đích nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Giả thuyết khoa học
9. Cấu trúc đề tài
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.1. Giới thiệu khái niệm
1.1.2. Đặc điểm tâm lý ảnh hưởng đến khả năng cảm thụ thơ cho học sinh
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.2.1. Khảo sát thực trạng việc cảm thụ thơ của học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Yên Lương - Thanh Sơn - Phú Thọ
1.2.2. Phân tích kết quả điều tra
CHƯƠNG 2. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẢM THỤ THƠ CHO HỌC SINH
2.1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẢM THỤ THƠ
2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
2.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
2.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
2.2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẢM THỤ THƠ
2.2.1. Hướng dẫn học sinh đọc tác phẩm văn học
2.2.2. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu và nắm vững tác phẩm thơ qua các phân môn (Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn…)
2.2.3. Hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa văn học
2.2.4. Hướng dẫn học sinh lập sổ tay văn học
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng, thời gian, địa bàn thực nghiệm
3.3. Điều kiện và tiêu chí thực nghiệm
3.4. Nội dung thực nghiệm
3.5. Kế quả thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]
[kythuat]
Biện pháp nâng cao khả năng cảm thụ thơ học cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Yên Lương - Thanh Sơn - Phú Thọ
[/kythuat]

Bài viết liên quan