[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao vị thế cạnh tranh của khách sạn Saigon Morin – Huế

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao vị thế cạnh tranh của khách sạn Saigon Morin – Huế Down tại đây
MỤC LỤC
PHẦN I – PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Lý do lựa chọn đề tài 
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.3.1 Về đối tượng nghiên cứu.
1.3.2 Về phạm vi nghiên cứu.
1.4 Phương pháp nghiên cứu.
1.4.1 Phương pháp thu thập thông tin.
1.4.2 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu.
PHẦN II – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG I – CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
I- CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1.1 Lý luận về khách sạn.
1.1.1 Khách sạn.
1.1.2  Hoạt động kinh doanh của khách sạn.
1.1.3 Sản phẩm của khách sạn.
1.2 Lý luận về khách của khách sạn.
1.2.1 Khái niệm khách của khách sạn.
1.2.2 Phân loại khách của khách sạn.
1.2.3 Mức độ thõa mãn của khách.
1.3  Lý luận về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh.
1.3.1 Lý luận về cạnh tranh.
1.3.1.1 Khái niệm.
1.3.1.2 Vai trò của cạnh tranh.
1.3.1.3 Phân loại cạnh tranh.
1.3.2 Lý luận về  khả năng cạnh tranh.
1.3.2.1 Khái niệm khả năng cạnh tranh.
1.3.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.4 Cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn.
1.4.1 Khái niệm cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn.
1.4.2 Các chiến lược cạnh tranh của khách sạn
1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của khách sạn.
1.5.1 Các yếu tố bên trong khách sạn.
1.5.1.1 Yếu tố cơ sở vật chất kỹ thuật 
1.5.1.2 Yếu tố tài chính.
1.5.1.3 Yếu tố quản lý.
1.5.1.4 Yếu tố nhân lực.
1.5.1.5 Yếu tố sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của khách sạn.
1.5.1.6 Yếu tố vị trí địa lý.
1.5.1.7 Các yếu tố về hoạt động xúc tiến, chính sách giá cả, phân phối
1.5.2 Các yếu tố bên ngoài khách sạn.
1.5.2.1 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành.
1.5.2.2 Nguy cơ xâm nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.
1.5.2.3 Áp lực từ phía khách hàng
1.5.2.4 Áp lực từ nhà cung ứng
1.5.2.5 Áp lực từ sản phẩm thay thế.
1.6.3 Môi trường vĩ mô.
1.6.3.1 Yếu tố kinh tế
1.6.3.2 Yếu tố Chính trị – Pháp luật 
1.6.3.3 Yếu tố Văn hóa – Xã hội 
1.6.3.4 Điều kiện du lịch của vùng
II – CƠ SỞ THỰC TIỄN.
2.1 Tình hình phát triển du lịch tại Thừa Thiên Huế
2.2 Tình hình kinh doanh khách sạn tại Thừa Thiên Huế. 
CHƯƠNG II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
I - TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN SÀI GÒN MORIN – HUẾ.
1.1. Vị trí khách sạn.
1.2 Thiết kế khách sạn Saigon Morin.
1.3 Sơ lược lịch sử khách sạn.
1.4 Chức năng, nhiệm vụ chung của khách sạn.
1.5 Sản phẩm kinh doanh của khách sạn.
1.6 Cơ cấu tổ chức của khách sạn
1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Saigon Morin giai đoạn 2008 – 2010.
1.7.1 Tình hình khách của khách sạn qua 3 năm 2008 – 2010.
1.7.2  Kết quả kinh doanh của khách sạn qua 3 năm (2008 – 2010).
II – ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH 
2.1 Đặc điểm của mẫu điều tra và các kiểm định.
2.1.1 Đặc điểm của mẫu.
2.1.1.1 Về giới tính.
2.1.1.2 Về độ tuổi 
2.1.1.3 Về quốc tịch.
2.1.1.4 Về mục đích du lịch.
2.1.1.5 Về hình thức tổ chức du lịch.
2.1.1.6 Về thời gian lưu trú.
2.1.2 Các kiểm định được sử dụng.
2.1.2.1 Kiểm định Cronbach Alpha. 
2.1.2.2 Kiểm định One Sample T - test
2.2 Các yếu tố bên trong khách sạn.
2.2.1 Yếu tố cơ sở vật chất 
2.2.1.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú.
2.2.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ăn uống. 
2.2.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật các dịch vụ bổ sung. 
2.2.2 Yếu tố tài chính.
2.2.3 Yếu tố quản lý.
2.2.4 Yếu tố nguồn nhân lực. 
2.2.5 Yếu tố sản phẩm, dịch vụ..
2.2.6 Các yếu tố vị trí địa lý.
2.2.7 Các yếu tố về hoạt động xúc tiến quảng cáo, chính sách giá. 
2.3 Các yếu tố bên ngoài khách sạn.
2.3.1 Môi trường ngành (5 áp lực cạnh tranh). 
2.3.1.1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành.
2.3.1.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.
2.3.1.3 Áp lực từ phía khách hàng. 
2.3.1.4 Áp lực từ nhà cung ứng. 
2.3.1.5 Áp lực từ sản phẩm thay thế. 
2.3.2 Môi trường vĩ mô.
2.3.2.2 Môi trường chính trị –  pháp luật 
2.3.2.3 Môi trường văn hóa – xã hội 
2.3.2.4 Điều kiện du lịch của vùng.
2.4 Phân tích ma trận SWOT.
2.5 Một số chỉ tiêu phản ánh vị thế cạnh tranh của khách sạn.
CHƯƠNG III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP.
3.1 Mục tiêu và chiến lược của khách sạn Saigon Morin.
3.1.1 Mục tiêu của khách sạn Saigon Morin.
3.1.2 Chiến lược của khách sạn saigon Morin.
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của khách sạn.
3.2.1 Nhóm giải pháp về thị trường. 
3.2.2 Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất
3.2.3 Nhóm giải pháp về sản phẩm dịch vụ.
3.2.4 Nhóm giải pháp về giá. 
3.2.5 Nhóm giải pháp về khuyến mãi, quảng bá. 
3.2.6 Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực.
3.2.7 Nhóm giải pháp về môi trường.
3.2.8 Nhóm giải pháp về thương hiệu.
PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 
I – KẾT LUẬN.
II – KIẾN NGHỊ 
2.1  Kiến nghị đối với sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. 
2.2  Đối với các cấp chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan.

2.3  Đối với khách sạn Saigon Morin.
[/tomtat]

Bài viết liên quan