[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên tại khách sạn Saigon Morin Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên tại khách sạn Saigon Morin Huế
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
3.2 Phạm vi nghiên cứu
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.        
A. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu  
1.1. Một số vấn đề về kinh doanh khách sạn
1.1.1 Khái niệm khách sạn
1.1.2 Kinh doanh khách sạn
1.1.2.1 Khái niệm kinh doanh khách sạn
1.1.2.2 Đặc điểm của kinh doanh khách sạn
1.1.2.3 Ý nghĩa của kinh doanh khách sạn
1.2. Một số vấn đề về nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn
1.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực:
1.2.2 Đặc điểm của nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn
1.2.3 Vai trò của nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn
1.3 Một số vấn đề về sự hài lòng đối với công việc
1.3.1 Khái niệm về sự hài lòng đối với công việc
1.3.2 Tầm quan trọng của sự hài lòng đối với công việc của nhân viên
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên
1.4.1 Học thuyết nhu cầu của Maslow
1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng
1.4.2.1 Yếu tố bên trong
1.4.2.2 Yếu tố bên ngoài
1.4.2.2.1 Yếu tố vô hình
1.4.2.2.2 Yếu tố hữu hình
1.5 Đo lường sự hài lòng với công việc của nhân viên
B. Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Giới thiệu về khách sạn Saigon Morin Huế
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn
2.1.2 Vị trí của khách sạn:
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn
2.1.4 Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.1.5 Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.5.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật  phục vụ lưu trú
2.1.5.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật  phục vụ ăn uống
2.1.6 Tình hình hoạt động của khách sạn
2.1.7 Tình hình lao động tại khách sạn
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2  Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
2.2.3 Mô hình nghiên cứu
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN SAIGON MORIN HUẾ
3.1 Đặc điểm mẫu điều tra
3.2 Kiểm định độ tin cậy của các thang đo
3.3 Đánh giá của nhân viên với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc tại khách sạn Saigon Morin Huế
3.3.1 Thống kê, đánh giá của của nhân viên với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc
3.3.1.1 Về cách thức bố trí và đánh giá công việc
3.3.1.2 Về đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến
3.3.1.3 Về môi trường làm việc
3.3.1.4 Về lương, thưởng và các khoản phúc lợi
3.3.1.5 Về ý định gắn kết lâu dài với khách sạn
3.3.2 Phân tích sự khác biệt trong đánh giá của các nhóm nhân viên với yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng đối với công việc
3.3.2.1 Sự khác biệt đánh giá theo giới tính
3.3.2.2 Sự khác biệt đánh giá theo độ tuổi
3.3.2.3 Sự khác biệt đánh giá theo vị trí làm việc
3.3.2.4 Sự khác biệt đánh giá theo trình độ học vấn
3.3.2.5 Sự khác biệt đánh giá theo số năm công tác
3.3.3 Mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên tại khách sạn Saigon Morin Huế
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC TẠI KHÁCH SẠN SAIGON MORIN HUẾ
4.1 Định hướng kinh doanh của khách sạn
4.2 Những giải pháp đề xuất
4.2.1 Giải pháp chung
4.2.2 Giải pháp cụ thể
4.2.2.1 Giải pháp về cách thức bố trí và đánh giá công việc
4.2.2.2 Giải pháp về đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến
4.2.2.3 Giải pháp về lương, thưởng và các khoản phúc lợi
4.2.2.4 Giải pháp về môi trường làm việc
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
2.1 Đối với ban giám đốc khách sạn Saigon Morin
2.2 Đối với nhân viên
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan