[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số bài toán nâng cao về dãy và chuỗi số thực


[/kythuat]
[tomtat]
Một số bài toán nâng cao về dãy và chuỗi số thực
MỤC LỤC
Mở đầu
1.      Một số bài toán nâng cao về dãy số
1.1.           Các khái niệm cơ bản về dãy số. Các dãy số đặc biệt
1.1.1.     Khái niệm cơ bản về dãy số
1.1.2.     Các dãy số đặc biệt
1.2.           Một số kỹ thuật nghiên cứu dãy số lặp
1.2.1.     Dẫn luận
1.2.2.     Kỹ thuật phương trình sai phân
1.2.3.     Kỹ thuật lượng giác hóa và kỹ thuật phương trình đại số
1.2.4.     Kỹ thuật tuyến tính hóa dẫy lặp phi tuyến
1.3.           Một số bài toán nâng cao tìm số hạng tổng quát của dãy số
1.3.1.     Dẫn luận
1.3.2.     Một số bài toán
1.4.           Giới hạn của các dãy số
1.4.1.     Lý thuyết tóm tắt
1.4.2.     Một số bài toán
1.5.           Tính chất của các dãy số
2.      Một số bài toán liên quan đến chuỗi số
2.1.           Các khái niệm cơ bản về chuỗi số
2.1.1.     Khái niệm cơ bản
2.1.2.     Chuỗi hội tụ
2.1.3.     Các phép toán của chuỗi hội tụ
2.2.           Hội tụ của các chuỗi số dương
2.2.1.     Tiêu chuẩn so sánh hơn thua
2.2.2.     Tiêu chuẩn so sánh tỷ lệ
2.2.3.     Tiêu chuẩn D’ Alembert
2.2.4.     Tiêu chuẩn Cauchy
2.2.5.     Tiêu chuẩn tích phân
2.2.6.     Tiêu chuẩn Raabe
2.2.7.     Tiêu chuẩn Gauss
2.3.           Chuỗi có dấu bất kỳ và chuỗi đan dấu
2.3.1.     Chuỗi có dấu bất kỳ
2.3.2.     Chuỗi đan dấu
2.4.            Một số bài toán về tính toán hoặc đánh giá các chuỗi số
2.4.1.     Tìm tổng các chuỗi
2.4.2.     Đánh giá các chuỗi
2.5.           Các bài toán về tính hội tụ của các chuỗi số
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan