[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số dạng bất đẳng thức phân thức có ràng buộc bởi đa thức Viète


[/kythuat]
[tomtat]
Một số dạng bất đẳng thức phân thức có ràng buộc bởi đa thức Viète
MỤC LỤC
Lời cam đoan
Mở đầu
1.      Một số kiến thức bổ trợ
1.1.           Đa thức đối xứng ba biến
1.2.           Một số bất đẳng thức cổ điển
1.2.1.     Bất đẳng thức AM-GM
1.2.2.     Bất đẳng thức Cauchy-Schwars
1.2.3.     Bất đẳng thức Karamata
2.      Một số dạng bất đẳng thức phân thức có ràng buộc bởi đa thức Viète
2.1.           Bất đẳng thức có tổng không đổi với các hàm phân thức hữu tỉ
2.1.1.     Sử dụng bất đẳng thức AM-GM
2.1.2.     Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz
2.2.           Bất đẳng thức có tích không đổi với hàm phân thức
2.2.1.     Sử dụng bất đẳng thức AM-GM
2.2.2.     Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz
2.3.           Một số bài toán liên quan
3.      Một số phương pháp khảo sát bất đẳng thức dạng phân thức
3.1.           Bất đẳng thức phân thức sinh bởi tam thức bậc hai trên một khoảng
3.2.           Bất đẳng thức sinh bởi hàm tuyến tính trên một khoảng
3.3.           Phương pháp nội suy bất đẳng thức
3.4.           Phương pháp tiếp tuyến
3.5.           Phương pháp khảo sát hàm số
Kết luận và Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Danh mục các công trình khoa học liên quan đến luận án
[/tomtat]

Bài viết liên quan