[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số tính chất của hàm lồi và ứng dụng trong bất đẳng thức và cực trị


[/kythuat]
[tomtat]
Một số tính chất của hàm lồi và ứng dụng trong bất đẳng thức và cực trị
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Mở đầu
1.      Hàm lồi và các tính chất
1.1.           Định nghĩa
1.2.           Một số tính chất cơ bản của hàm lồi, lõm
1.3.           Tính lồi, tính liên tục và tính khả vi của hàm số
2.      Một số bất đẳng thức và cực trị của các hàm số
2.1.           Bất đẳng thức Jensen
2.2.           Sử dụng hàm lồi chứng minh các bất đẳng thức cơ bản đối với dẫy số
2.3.           Một số bài toán ứng dụng bất đẳng thức Jensen
2.4.           Một số bài toán ứng dụng bất đẳng thức Karamata
2.5.           Bất đẳng thức Shapiro
2.6.           Cực trì của một lớp hàm lồi nhiều biến và ứng dụng
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan