[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tiến trình hoạch định chiến lược Marketing toàn cầu cho trái thanh long Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Tiến trình hoạch định chiến lược Marketing toàn cầu cho trái thanh long Việt Nam
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.      Khái quát về marketing toàn cầu – Global marketing.
2.      Tiến trình hoạch định chiến lược.
2.1.           Thấu hiểu và điều chỉnh hữu hiệu chiến lượt trọng tâm
2.2.           Phân tích tốt yếu tố thị trường và yếu tố cạnh tranh.
2.3.           Phân tích tốt những yếu tố nội lực.
2.4.           Hình thành những chiến lược marketing toàn cầu
2.5.           Phát triển những chương trình marketing toàn cầu.
2.6.           Thực thi chiến lược marketing toàn cầu
Chương II: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING TOÀN CẦU CHO THANH LONG VIỆT NAM.
3.      Thấu hiểu chiến và điều chỉnh chiến lược trọng tâm.
4.      Phân tích các yếu tố bên ngoài.
4.1.           Yếu tố thị trường.
4.2.           Yếu tố cạnh tranh.
4.3.           Yếu tố chi phí.
4.4.           Yếu tố công nghệ.
4.5.           Yếu tố chính phủ
5.      Phán tích nguồn lưc nội bộ.
5.1.           Sơ lược về tình hình xuất khẩu thanh long của Việt Nam.
5.2.           Giá cả.
5.3.           Đánh giá chung.
Phân tích SWOT cho các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long Việt Nam
6.      Hình thành chương trình Marketing toàn cầu
6.1.           Chiến lược sản phẩm.
6.2.           Chiến lược giá.
6.3.           Chiến lược phân phối.
6.4.           Chiến lược xúc tiến.
7.      Phát triển chiến lược Marketing toàn cầu.
8.      Thực thi chiến lược.
[/tomtat]

Bài viết liên quan