[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển thương mại Châu Á


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển thương mại Châu Á
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
1.1 Những vấn đề chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2 Sự cần thiết và vai trò của hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
1.2 Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp
1.2.2 Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí
1.3.3 Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.4 Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp
1.4 Phương hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh:
1.4.1 Phương hướng chung:
1.4.2 Phương hướng cụ thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh:
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHÂU Á
2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần phát triển Thương mại Châu Á
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.2 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Châu Á
2.2.1 Thực trang về doanh thu tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Châu Á
2.2.2 Thực trạng về chi phí tại công ty Cổ phần phát triển Thương Mại Châu Á.
2.2.3 Thực trạng về lợi nhuận tại công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Châu Á
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí tại công ty cổ phần Phát Triển Thương Mại Châu Á.
2.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu
2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí
2.4 Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Châu Á
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.2 Những mặt còn hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHÂU Á
3.1 Phương hướng chung về việc phát triển kinh doanh của công ty trong giai đoạn tới ( 2014 - 2030)
3.1.1 Định hướng phát triển thị trường tiêu thụ
3.1.2 Định hướng phát triển sản phẩm
3.2 Phương hướng cụ thể về phát triển kinh doanh của công ty trong năm 2014
3.2.1 Tăng cường vốn
3.2.2 Nâng cao năng lực lao động
3.2.3 Xây dựng thượng hiệu, hình ảnh của công ty
3.2.4 Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý
3.2.5 Xây dựng các mục tiêu chiến lược cụ thể
3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Châu Á.
3.3.1 Giải pháp tăng doanh thu
3.3.2 Giải pháp giảm chi phí
3.3.3 Giải pháp tăng lợi nhuận
3.4 Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan