[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hành vi cầu khiến trong Ca dao về tình yêu đôi lứa của người Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hành vi cầu khiến trong Ca dao về tình yêu đôi lứa của người Việt
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.1. Lí thuyết về hành vi ngôn ngữ
1.1.1. Khái niệm "hành vi ngôn ngữ"
1.1.2. Điều kiện sử dụng các hành vi ở lời
1.1.3. Hành vi cầu khiến
1.2. Lí thuyết lịch sự và hành vi cầu khiến
1.2.1. Khái niệm "lịch sự"
1.2.2. Các lí thuyết về lịch sự
1.2.3. Lịch sự và hành vi cầu khiến
1.3. Ca dao về tình yêu đôi lứa
1.3.1. Khái niệm ca dao
1.3.2. Ca dao về tình yêu đôi lứa
TIỂU KẾT
CHƯƠNG 2 HÀNH VI CẦU KHIẾN TRONG CA DAO VỀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA CỦA NGƯỜI VIỆT
2.1. Hành vi cầu khiến trực tiếp
2.1.1. Hành vi cầu khiến tường minh
2.1.2. Hành vi cầu khiến nguyên cấp
2.1.3. Hành vi cầu khiến sử dụng vị từ hành động và cấu trúc đã …thì, …thì…, dạng BN2
2.1.4. Nhận xét về cách sử dụng hành vi cầu khiến trực tiếp trong ca dao về tình yêu đôi lứa của người Việt
2.2. Hành vi cầu khiến gián tiếp
2.2.1. Các kiểu câu được sử dụng để thể hiện hành vi cầu khiến gián tiếp
2.2.2. Nhận xét về cách sử dụng hành vi cầu khiến gián tiếp
TIỂU KẾT
CHƯƠNG III PHÉP LỊCH SỰ CỦA NGƯỜI VIỆT QUA HÀNH VI CẦU KHIẾN TRONG CA DAO VỀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA
3.1. Sử dụng các hành vi khác nhau thể hiện phép lịch sự khi cầu khiến
3.1.1. Phép lịch sự dương tính thể hiện trong hành vi cầu khiến
3.1.2. Phép lịch sự âm tính thể hiện trong hành vi cầu khiến
3.2. Sử dụng các từ ngữ xưng hô trong hành vi cầu khiến như một biện pháp đề cao "hình ảnh tinh thần" của người đối thoại
3.2.1. Xưng hô của nữ trong hành vi cầu khiến
3.2.2. Xưng hô của nam trong hành vi cầu khiến
3.2.3. Một số cách xưng hô khác trong hành vi cầu khiến
3.3. Sử dụng cách nói gián tiếp, hình ảnh tượng trưng trong hành vi cầu khiến
3.3.1. Phép lịch sự thể hiện trong hành vi cầu khiến gián tiếp
3.3.2. Phép lịch sự thể hiện bằng cách mượn hình ảnh ẩn dụ tượng trưng
TIỂU KẾT
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan