[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạch định chiến lược tại công ty cổ phần cảng Nam Hải 

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạch định chiến lược tại công ty cổ phần cảng Nam Hải 
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản
1.2. Một số lý thuyết liên quan đến hoạch định chiến lược kinh doanh
1.2.1. Các giai đoạn và mô hình quản trị chiến lược tổng quát
1.2.2. Vai trò và ý nghĩa của việc hoạch định chiến lược kinh doanh
1.3. Phân loại chiến lược:
1.3.1. Chiến lược tổng thể
1.3.2. Chiến lược cạnh tranh cấp doanh nghiệp
1.3.3. Chiến lược cấp chức năng
1.4. Vai trò của chiến lược đối với hoạt động kinh doanh của công ty trong bối cảnh kinh tế đất nước.
1.4.1. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh.
1.4.2. Lợi ích của việc xây dựng chiến lược kinh doanh.
1.4.3. Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay.
1.5. Nội dung của tiến trình hoạch định chiến lược.
1.5.1. Phân tích môi trường ngoại vi.
1.5.2. Môi trường tác nghiệp:
1.5.3. Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp.
1.5.4. Xác định cơ hội và ra quyết định
1.6. Thực hiện và kiểm soát chiến lược
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần cảng Nam Hải
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần cảng Nam Hải
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cảng Nam Hải
2.1.4. Chức năng nhiệm vụ củ từng bộ phận phòng ban
2.2. Hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần cảng Nam Hải
2.2.1. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ của công ty
2.2.2. Cơ sở vật chất thiết bị
2.2.3. Sản lượng, doanh thu của công ty
2.2.4. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của công ty
2.2.5. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.6. Tình hình nhân sự của công ty
2.3. Công tác hoạch định chiến lược tại cảng Nam Hải
2.3.1. Mục đích thành lập và mục tiêu của Cảng Nam Hải
2.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty
2.3.3. Xác định SWOT của công ty cổ phần cảng Nam Hải
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI
3.1. Tình hình phát triển kinh tế hải phòng đến năm 2025
3.2. Một số đề xuất cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần cảng Nam Hải
3.3.1. Chiến lược tăng trưởng mở rộng xây dựng bến cảng mới tại Cảng Lạch Huyện
3.3.2. Chiến lược nâng cấp cải tạo cảng Nam Hải trở thành cảng xanh
3.3.3. Thực hiện và kiểm soát chiến lược
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan