[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán thuế và lập báo cáo quyết toán thuế tại Công ty TNHH Vận Tải Tư Vấn Đầu Tư T và T

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán thuế và lập báo cáo quyết toán thuế tại Công ty TNHH Vận Tải Tư Vấn Đầu Tư T và T
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ
1.1. Những vấn đề cơ bản về thuế
1.1.1. Khái niệm và phân loại thuế
1.1.1.1.Khái niệm về thuế:
1.1.1.2.Phân loại thuế
1.1.2. Căn cứ và phương pháp tính thuế của các loại thuế
1.1.2.1.Thuế môn bài
1.1.2.1.1. Căn cứ tính thuế:
1.1.2.1.2. Các bậc thuế môn bài
1.1.2.2.Thuế giá trị gia tăng:
1.1.2.2.1. Căn cứ tính thuế:
1.1.2.2.2. Phương pháp tính thuế:
1.1.2.3.Thuế xuất, nhập khẩu
1.1.2.3.1. Căn cứ tính thuế:
1.1.2.3.2. Phương pháp tính thuế:
1.1.2.4.Thuế thu nhập doanh nghiệp
1.1.2.4.1. Căn cứ tính thuế:
1.1.2.5.Thuế thu nhập cá nhân:
1.1.2.5.1. Căn cứ tính thuế:
1.1.2.5.2. Phương pháp tính thuế:
1.2. Nhiệm vụ của công việc kế toán thuế
1.3. Kế toán thuế các loại thuế
1.3.1. Kế toán thuế Môn bài:
1.3.2. Kế toán thuế Giá trị gia tăng
1.3.2.1.Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
1.3.2.1.1. Chứng từ hạch toán:
1.3.2.1.2. Tài khoản sử dụng:
1.3.2.2.Kế toán thuế GTGT đầu ra
1.3.2.2.1. Chứng từ sử dụng
1.3.2.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán thuế xuất, nhập khẩu:
1.3.3.1.Chứng từ hạch toán:
1.3.3.2.Tài khoản sử dụng
1.3.3.3.Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ:
1.3.4. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp:
1.3.4.1.Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
1.3.4.1.1. Trình tự hạch toán:
1.3.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.3.4.2.Kế toán thuế thu nhập hoãn lại:
1.3.4.2.1. Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại:
1.3.4.2.2. Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả:
1.3.5. Kế toán thuế thu nhập cá nhân
1.3.5.1.Nguyên tắc hạch toán
1.3.5.2.Chứng từ hạch toán:
1.3.5.3.Tài khoản sử dụng
1.4. Kê khai và lập báo cáo quyết toán thuế một số loại thuế
1.4.1. Thuế môn bài:
1.4.1.1.Hồ sơ khai thuế môn bài:
1.4.2. Thuế giá trị gia tăng
1.4.2.1.Kỳ kê khai thuế GTGT:
1.4.2.2.Thời hạn kê khai và bộ hồ sơ kê khai:
1.4.2.3.Quyết toán thuế GTGT:
1.4.3. Thuế xuất nhập khẩu
1.4.3.1.Kê khai thuế xuất nhập khẩu
1.4.3.2.Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu:
1.4.3.3.Thời hạn nộp thuế:
1.4.4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
1.4.4.1.Lập hồ sơ kê khai thuế TNDN
1.4.4.2.Thời hạn kê khai:
1.4.4.3.Quyết toán thuế TNDN
1.4.5. Thuế thu nhập cá nhân
1.4.5.1.Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm:
1.4.5.2.Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TƯ VẤN ĐẦU TƯ T VÀ T
2.1. Giới thiệu khái quát về đơn vị
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Công ty TNHH Vận Tải Tư Vấn Đầu Tư T và T
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty:
2.1.2.2.Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận:
2.1.3. Mối quan hệ liên kết với các đơn vị khác trong hoạt động của Doanh nghiệp
2.1.4. Cơ cấu tổ chức kế toán tại Công ty T và T
2.1.4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
2.1.4.2.Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận:
2.1.5. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong 3 năm vừa qua nói chung
2.2. Thực trạng kế toán thuế và lập báo cáo quyết toán thuế tại công ty T và T
2.2.1. Những vấn đề chung về kế toán tại Công ty T và T
2.2.1.1.Chế độ kế toán áp dụng
2.2.1.2.Hình thức kế toán
2.2.1.3.Chính sách kế toán:
2.2.2. Kế toán thuế môn bài
2.2.2.1.Chứng từ sử dụng
2.2.2.2.Tài khoản sử dụng
2.2.2.3.Trình tự hạch toán
2.2.2.4.Ví dụ minh họa
2.2.3. Kế toán thuế GTGT:
2.2.3.1.Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
2.2.3.1.1. Chứng từ sử dụng
2.2.3.1.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3.1.3. Trình tự hạch toán:
2.2.3.1.4. Ví dụ minh họa
2.2.3.2.Kế toán thuế GTGT đầu ra
2.2.3.2.1. Chứng từ sử dụng
2.2.3.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3.2.3. Trình tự hạch toán:
2.2.3.2.4. Ví dụ minh họa
2.2.3.3.Kế toán thuế GTGT phải nộp:
2.2.3.3.1. Chứng từ sử dụng
2.2.3.3.2. Trình tự hạch toán thuế GTGT phải nộp:
2.2.4. Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
2.2.4.1.Chứng từ sử dụng
2.2.4.2.Tài khoản sử dụng
2.2.4.3.Trình tự hạch toán:
2.2.4.4.Xác định thuế TNDN năm 2014 tại công ty T và T:
2.2.4.5.Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN:
2.2.5. Kế toán thuế Thu nhập cá nhân:
2.2.5.1.Chứng từ sử dụng
2.2.5.2.Tài khoản sử dụng
2.2.5.3.Trình tự hạch toán:
2.2.5.4.Xác định thuế TNCN năm 2014 tại công ty T và T
2.2.5.5.Lập quyết toán thuế TNCN
2.2.6. So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn ở công ty T và T:
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TƯ VẦN ĐẦU TƯ T VÀ T
3.1. Nhận xét:
3.1.1. Nhận xét về công tác kế toán tại công ty
3.1.1.1.Những ưu điểm:
3.1.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán:
3.1.1.1.2. Hệ thống tài khoản kế toán:
3.1.1.1.3. Về hình thức kế toán:
3.1.1.1.4. Về sổ sách kế toán
3.1.1.1.5. Về công tác luân chuyển chứng từ
3.1.1.2.Những hạn chế tồn tại:
3.1.1.2.1. Về việc nhận hóa đơn
3.1.1.2.2. Về tổ chức hóa đơn, chứng từ
3.1.1.2.3. Về hệ thống tài khoản kế toán
3.1.1.2.4. Về sổ sách kế toán
3.2. Kiến nghị:
3.2.1. Về công tác kế toán
3.2.1.1.Về việc nhận hóa đơn
3.2.1.2.Về tổ chức hóa đơn, chứng từ
3.2.1.3.Về hệ thống tài khoản kế toán:
3.2.1.4.Sổ sách kế toán
3.2.2. Về công tác kế toán thuế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan