[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰVÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN SỰ
1.1. Khái niệm quản trị nhân sự
1.2. Mục tiêu, vai trò của quản trị nhân sự
1.2.1. Mục tiêu của quản trị nhân sự
1.2.2. Vai trò của quản trị nhân sự
1.3. Nội dung của quản trị nhân sự
1.3.1. Phân tích công việc
1.3.2. Hoạch địnhnhân sự
1.3.3. Tuyển dụng nhân sự
1.3.3.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự:
1.3.3.2. Nguồn tuyển dụng
1.3.4. Định mức lao động
1.3.5. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
1.3.7. Đào tạo và phát triển nhân sự
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự
1.4.1. Nhân tố môi trường kinh doanh
1.4.2. Nhân tố con người
1.4.3. Nhân tố nhà quản trị
1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.5.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động
1.5.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.5.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TÂM CHIẾN
2.1.Tổng quan về công ty TNHH Tâm Chiến
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh
2.1.2.1. Ngành nghề sản xuất kinh doanh
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý công ty
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm vừa qua
2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty
2.1.5.1. Thuận lợi
2.1.5.2. Khó khăn
2.2. Thực trạng sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến
2.2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong công ty
2.2.1.1. Mục đích
2.2.1.2. Ý nghĩa
2.2.2. Đặc điểm lao động của công ty
2.2.3. Thực trạng công tác sử dụngnhân sự tại công ty
2.2.3.1. Công tác hoạch định nhân sự
2.2.3.2. Công tác phân tích và thiết kế công việc.
2.2.3.3. Công tác tuyển dụng nhân sự
2.2.3.4. Công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
2.2.3.5. Công tác đãi ngộ nhân sự
2.2.3.6. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự.
2.3. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến
2.4. Đánh giá công tác sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TÂM CHIẾN
3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty TNHH Tâm Chiến trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự
3.2.2. Biện pháp 2: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự
3.2.3. Biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công việc của người lao động
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan