[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2 Quản trị tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp
1.2.2 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp
1.3 Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.3 Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4 Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5 Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1 Phương pháp so sánh
1.5.2 Phương pháp phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.6 Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.6.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính
1.6.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH
2.1 Khái quát về công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
2.1.4 Nguồn lao động
2.1.5 Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2012-2014
2.2 Phân tích thực trạng tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014
2.2.1 Phân tích qua bảng cân đối kế toán
2.2.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp
2.3 Đánh giá chung về tình hình tài chính công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH
3.1 Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh giai đoạn 2015- 2020
3.1.1 Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2015-2020
3.1.2 Mục tiêu phát triển của công ty
3.2 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp
3.2.1 Tăng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.3 Giải pháp hạn chế hàng tồn kho
3.2.2 Tối thiểu hoá chi phí:
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan