[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên từ 1986 đến 2002

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên từ 1986 đến 2002
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRƯỚC 1986
1.1.Khái quát về thành phố Thái Nguyên.
1.1.1. Quá trình hình thành, điều kiện tự nhiên.
1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.
1.2. Kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên trước năm l986.
1.2.1. Tình hình kinh tế.
1.2.2. Tinh hình xã hội.
Chương 2: TÌNH HÌNH KINH TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỪ 1986 ĐẾN 2002
2.1. Thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ đổi mới đất nước.
2.1.1. Bối cảnh lịch sử mới.
2.1.2. Đường lối đổi mới của Đảng và sự vận dụng của Đảng bộ Thành phố.
2.2. Tình hình kinh tế thành phố Thái Nguyên.
2.2.1. Về công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp.
2.2.2. Về nông nghiệp, lâm nghiệp.
2.2.3. Về thương mại, dịch vụ, du lịch.
2.2.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng.
Chương 3: BIẾN ĐỔI XÃ HỘI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỪ 1986 ĐẾN 2002
3.1. Trong lao động, việc làm.
3.2. Trong thu nhập, đời sống.
3.3. Trong văn hoá, giáo dục.
3.4. Trong y tế, môi trường.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan