[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý - Quản lý giáo dục
1.2.2. Quản lý nhà trường - Quản lý trường mầm non
1.2.3. Hoạt động giáo dục - Quản lý hoạt động giáo dục trong trường mầm non
1.2.4. Phối hợp và quản lý sự phối hợp
1.3. Quản lý phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non
1.3.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trường mầm non
1.3.2. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng trường mầm non
1.3.3. Các lực lượng tham gia chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non.
1.4.1. Các yếu tố chủ quan
1.4.2. Các yếu tố khách quan
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội và giáo dục thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
2.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
2.1.2. Đặc điểm giáo dục Mầm non thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
2.2. Nhận thức của gia đình và nhà trường về công tác phối kết hợp trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non thị xã Quảng Yên
2.2.1. Nhận thức về ý nghĩa, vai trò của việc phối kết hợp nhà trường và gia đình trong việc CS, GD trẻ mầm non
2.2.2. Thực trạng phối kết hợp nhà trường và gia đình trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ
2.2.3. Đánh giá thực trạng phối kết hợp nhà trường và gia đình trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ
2.3. Thực trạng quản lý phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ của hiệu trưởng trường mầm non thị xã Quảng Yên
2.3.1. Nhận thức về mục đích của hoạt động quản lý sự phối hợp nhà trường và gia đình trong việc CS, GD trẻ MN
2.3.2. Thực trạng xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp nhà trường và gia đình trong việc CS, GD trẻ MN
2.3.4. Quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác CS, GD trẻ MN
2.3.5. Khảo sát thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý phối hợp nhà trường và gia đình trong việc CS, GD trẻ ở các trường mầm non thị xã Quảng Yên
2.4.1. Yếu tố ảnh hưởng từ phía nhà trường (theo bảng 2.16)
2.4.2. Yếu tố ảnh hưởng từ về phía gia đình học sinh (theo bảng 2.16)
2.4.3. Yếu tố ảnh hưởng từ phía lãnh đạo ngành và địa phương (theo bảng 2.16)
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.2. Đề xuất biện pháp quản lý sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh về hoạt động phối hợp nhà trường - gia đình trong việc CS, GD trẻ ở trường MN
3.2.2. Xây dựng kế hoạch chương trình, nội dung phối hợp gia đình và nhà trường trong việc CS, GD trẻ ở trường mầm non
3.2.3. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động phối hợp nhà trường và gia đình trong việc CS, GD trẻ ở trường mầm non
3.2.4. Bồi dưỡng năng lực phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc CSGD trẻ mầm non cho giáo viên
3.2.5. Tăng cường kiểm tra, đánh giá sự phối hợp nhà trường và gia đình trong việc CS, GD trẻ mầm non
3.2.6. Huy động mọi nguồn lực để quản lý tốt các hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc CS, GD trẻ mầm non
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
3.4.1. Các bước tiến hành khảo nghiệm
3.4.2. Kết quả khảo sát và kết luận
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan