[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đại Á chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đại Á chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại
1.1.1 Tín dụng Ngân hàng
1.1.1.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng thương mại
1.1.1.2 Vai trò tín dụng Ngân hàng thương mại
1.1.1.3 Đặc trưng tín dụng Ngân hàng thương mại
1.1.1.4 Phân loại tín dụng Ngân hàng thương mại
1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại
1.1.3 Những nguyên nhân gây rủi ro tín dụng
1.1.3.1 Nguyên nhân khách quan
1.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan
1.1.4 Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.1.4.1 Đối với ngân hàng
1.1.4.2 Đối với nền kinh tế
1.2 Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro
1.2.2 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
1.2.3 Mục đích quản trị rủi ro tín dụng
1.2.4 Các công cụ chính để quản trị rủi ro tín dụng
1.2.5 Biện pháp quản trị rủi ro tín dụng
1.2.6 Đo lường quản trị rủi ro tín dụng
1.2.6.1 Mô hình 6C
1.2.6.2 Mô hình điểm số Z - SCORE
1.2.6.3 Mô hình xếp hạng của Moody và Standard and Poor
1.3 Nguyên tắc Basel về quản trị rủi ro tín dụng
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẠI Á CHI NHÁNH TP HCM
2.1 Đặc điểm kinh tế xã hội TP HCM năm 2010
2.2 Giới thiệu tổng quát về ngân hàng Đại Á chi nhánh TP HCM
2.2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng Đại Á
2.2.2 Giới thiệu về ngân hàng Đại Á chi nhánh TP HCM
2.2.3 Bộ máy tổ chức của chi nhánh
2.2.3.1 Sơ đồ tổ chức
2.2.3.2 Nhiệm vụ các phòng ban.
2.2.4 Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh
2.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh qua các năm
2.2.5.1 Thuận lợi của CN trong năm 2010
2.2.5.2 Khó khăn của CN trong năm 2010
2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đại Á Chi nhánh TP HCM
2.3.1 Chính sách tín dụng
2.3.1.1 Điều kiện vay vốn
2.3.1.2 Phương thức cho vay.
2.3.1.3 Mức cho vay
2.3.1.4 Hạn chế cho vay
2.3.2 Quy trình cho vay.
2.3.3 Thực trạng hoạt động tín dụng
2.3.3.1 Tình hình huy động vốn.
2.3.3.2 Tình hình dư nợ cho vay phân theo thời gian
2.3.3.3 Tình hình dư nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế
2.3.3.4 Tình hình dư nợ cho vay phân theo ngành kinh tế
2.3.4 Chất lượng và rủi ro tín dụng
2.3.4.1 Hệ số rủi ro tín dụng
2.3.4.2 Phân tích nợ quá hạn tại chi nhánh.
2.3.4.3 Tỷ trọng các nhóm nợ trên lợi nhuận
2.3.4.4 Tỷ trọng nợ xấu trên lợi nhuận
2.3.4.5 Tình hình nợ xấu tại chi nhánh.
2.3.5 Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh
2.3.5.1 Tình hình tín dụng của các NH trên địa bàn TP HCM năm 2010
2.3.5.2 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng
2.3.5.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI Á CHI NHÁNH TP HCM ĐẾN NĂM 2015
3.1 Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh năm 2011
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh đến năm 2015
3.2.1 Đa dạng hóa các lĩnh vực, ngành nghề cho vay
3.2.2 Thực hiện đầy đủ quy trình tín dụng
3.2.3 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng.
3.2.4 Nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ
3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
3.2.6 Mở rộng quan hệ và giám sát khách hàng
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan