[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp tăng năng xuất lao động tại bộ phận đóng gói thành phẩm tại công ty TNHH Technopia Việt Nam từ nay đến năm 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp tăng năng xuất lao động tại bộ phận đóng gói thành phẩm tại công ty TNHH Technopia Việt Nam từ nay đến năm 2012
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1 Lý do chọn đề tài
2.1 Những tư liệu được sử dụng
3.1 Phương pháp nghiên cứu
4.1 Phạm vi nghiên cứu
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
2.1 Một số khái niệm về năng suất lao động, những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động
3.1 Quá trình phát triển của quản trị năng suất lao động
4.1 Vai trò và ý nghĩa của năng suất lao động
5.1 Các cách tính năng suất lao động: Có 3 cách tính
6.1 Phân loại các loại hình sản xuất
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI BỘ PHẬN ĐÓNG GÓI THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TECHNOPIA VIỆT NAM
3.1 Tổng quan về công ty
4.1 Hoạt động kinh doanh chính
5.1 Tình hình xử dụng lao động qua các năm 2007, 2008, 6 tháng đầu năm 2009
6.1 Tình hình sản lượng sản xuất (nhang) qua các năm 2007, 2008, 6 tháng đầu năm 2009
7.1 Qui trình sản xuất nhang
8.1 Qui trình sản xuất bình xịt
9.1 Sơ lược về bộ phận đóng gói thành phẩm
10.1 Qui trình đóng gói
11.1 Thực trạng năng suất lao động tại bộ phận đóng gói
12.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động tại bộ phận đóng gói thành phẩm
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan