[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại Học Lạc Hồng từ 2011 đến 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại Học Lạc Hồng từ 2011 đến 2020
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Giới thiệu tổng quát về đề tài nghiên cứu
1.2 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu
1.3 Quan điểm chọn đề tài
1.4 Những tư liệu được sử dụng
1.5 Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận về môi trường hoạt động
2.2. Cơ sở lý luận về những giải pháp liên quan đến đề tài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA KHOA QTKT – QT, TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG
3.1 Thực trạng và xu hướng hoạt động đào tạo của khoa Quản trị Kinh tế - Quốc tế, trường ĐH Lạc Hồng
3.2 Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhân lực ngành quản trị kinh doanh của khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng
3.3 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhân lực ngành quản trị kinh doanh của khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
4.1 Thực hiện chiến lược thu hút lao động giỏi từ các nguồn cung cấp có thể huy động trong thực tế và triển khai các chính sách sử dụng và đãi ngộ có khả năng cạnh tranh để giữ được lao động giỏi lâu dài
4.2 Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu kiến thức và kỹ năng chuyên môn của các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp trong thực tế
4.3 Một số giải pháp phụ chủ yếu
4.4 Kiến nghị cơ quan nhà nước và tổ chức quản lý ngành giáo dục
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN CHUNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan