[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá cho chương Sinh trưởng và phát triển Sinh học 11 theo hướng nâng cao năng lực người học

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá cho chương “Sinh trưởng và phát triển” – Sinh học 11 theo hướng nâng cao năng lực người học
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới liên quan tới đề tài
1.1.1 Những vấn đề nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài
1.1.2 Những vấn đề nghiên cứu ở trong nước có liên quan đến đề tài
1.2 Những vấn đề chung về câu hỏi và năng lực
1.2.1 Khái niệm câu hỏi
1.2.2 Khái niệm năng lực
1.2.3 Những vấn đề liên quan tới câu hỏi theo định hướng năng lực
1.2.4 Phân loại câu hỏi theo định hướng năng lực
1.2.5 Yêu cầu đối với việc biên soạn các câu hỏi theo định hướng năng lực
1.3 Kiểm tra, đánh giá, đánh giá năng lực
1.3.1 Kiểm tra
1.3.2 Khái niệm đánh giá
1.3.3 Đánh giá năng lực
1.4 Hệ thống các hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực
1.4.1 Đánh giá quá trình (Formative assesment)
1.4.2 Đánh giá đầu ra/ đánh giá thực
1.4.3 Đánh giá tổng kết
Kết luận chương 1
Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHO CHƯƠNG “SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN” - SINH HỌC 11 THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
2.1 Phân tích cấu trúc, nội dung các chủ đề trong chương “Sinh trưởng và phát triển” - SH 11
2.2 Nguyên tắc thiết kế câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực
2.3 Xây dựng bộ câu hỏi dựa trên thang đánh giá nhận thức theo quan điểm của Nitko
2.4 Quy trình xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực
2.5 Ví dụ minh họa thiết kế câu hỏi theo hướng nâng cao năng lực cho người học cho chủ đề: "Sinh trưởng và phát triển" - SH 11
2.5.1 Chủ đề “Sinh trưởng và phát triển ở thực vật”
2.5.2 Chủ đề “Sinh trưởng và phát triển ở động vật – một số bệnh do rối loạn nội tiết ở người”
Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1 Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.1.2 Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.2 Đối tượng và nội dung thực nghiệm sư phạm
3.2.1 Đối tượng của thực nghiệm sư phạm
3.2.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.4 Cơ sở để đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.5 Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.5.1 Kết quả khảo sát đối với giáo viên
3.5.2 Kết quả bài kiểm tra của HS
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan