[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH In và Thương mại Hoàng Diệp

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH In và Thương mại Hoàng Diệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Bản chất hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.1.4. Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh và kết quả kinh doanh.
1.1.5. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh
1.1.6. Vai trò của hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh
1.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.2.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.3. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.2.4. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.5. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời.
1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2., Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DIỆP
2.1. Tổng quan quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH in và thương mại Hoàng Diệp
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH in và thương mại Hoàng Diệp…………
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH in và thương mại Hoàng Diệp
2.2. Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH in và thương mại Hoàng Diệp
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Tình hình kết quả kinh doanh
2.3. Thực trạng hiệu quả kinh doanh tại công TNHH in và thương mại Hoàng Diệp
2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.3. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.3.4. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.5. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.4. Đánh giá kết quả hoạt động tại công ty TNHH in và thương mại Hoàng Diệp
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DIỆP
3.1. Môi trường kinh doanh
3.2. Định hướng phát triển
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH in và thương mại Hoàng Diệp
3.3.1. Giải pháp tăng doanh thu
3.3.3. Giải pháp nâng cao việc quản lý chi phí
3.3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan