[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược Marketing cho dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược Marketing cho dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
1.1. Tổng quan về marketing dịch vụ
1.1.1. Định nghĩa marketing
1.1.2. Định nghĩa marketing dịch vụ
1.1.3. Vai trò của marketing
1.2. Chiến lược marketing cho dịch vụ
1.2.1. Khái niệm chiến lược marketing
1.2.2. Tầm quan trọng của chiến lược marketing
1.2.2.1. Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược marketing
1.2.2.2. Vai trò của chiến lược marketing
1.3. Quy trình xây dựng chiến lược marketing
1.3.1. Phân tích môi trường marketing
1.3.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.3.2.1. Phân đoạn thị trường
1.3.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
1.3.3. Lựa chọn chiến lược marketing phù hợp
1.3.4. Triển khai hệ thống marketing mix đối với dịch vụ
1.3.4.1. Sản phẩm (Product)
1.3.4.2. Giá (Price)
1.3.4.3. Kênh phân phối (Place)
1.3.4.4. Xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
1.3.4.5. Quy trình (Process)
1.3.4.6. Con người (People)
1.3.4.7. Yếu tố hữu hình (Physical Evidence)
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động của công ty
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây
2.1.5. Thực trạng chiến lược marketing cho dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của Công ty Cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí.
2.1.5.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
2.5.1.2. Hoạt động phân tích môi trường marketing
2.1.5.3. Hoạt động phân đoạn thị trường và chọn thị trường mục tiêu
2.1.5.4. Chiến lược marketing được áp dụng.
2.1.5.5. Hoạt động marketing mix
2.2. Nhận xét, đánh giá hiệu quả hoạt động marketing của công ty
2.2.1. Những kết quả đạt được
2.2.3. Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của các mặt hạn chế
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG Ô TÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông bí về dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô
3.1.1. Mục tiêu tăng trưởng
3.1.2. Mục tiêu cạnh tranh
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing cho dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí
3.2.1. Hoạt động nghiên cứu marketing
3.2.2. Phân tích môi trường marketing
3.2.2.1. Môi trường vĩ mô
3.2.2.2. Môi trường vi mô
3.2.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
3.2.4. Lựa chọn chiến lược marketing
3.2.5. Triển khai hoạt động marketing mix
3.2.5.1. Sản phẩm (Product)
3.2.5.2. Giá (Price)
3.2.5.3. Kênh phân phối (Place)
3.2.5.4. Xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
3.2.5.5. Quy trình (Process)
3.2.5.7. Yếu tố hữu hình ( Physical Evidence)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan