[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Quản lý và những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý DN
1.1.1 Một số khái niệm về quản lý và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
1.1.1.1 Quản lý
1.1.1.2 Quản lý doanh nghiệp
1.1.1.3 Bộ máy quản lý doanh nghiệp
1.1.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý
1.1.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
1.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong DN
1.1.2.1 Nhân tố thứ nhất: “Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp”
1.1.2.2 Nhân tố thứ hai: “Quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp”
1.1.2.3 Nhân tố thứ ba: “Công nghệ”
1.1.2.4 Nhân tố thứ tư “Môi trường kinh doanh”
1.2 Chức năng quản lý và vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong DN
1.2.1 Các chức năng quản lý trong doanh nghiệp
1.2.1.1 Chức năng dự kiến (hoạch định)
1.2.1.2 Chức năng tổ chức
1.2.1.3 Chức năng lãnh đạo
1.2.1.4 Chức năng kiểm tra
1.2.2 Vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
1.3 Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
1.3.1 Tính tối ưu
1.3.2 Tính linh hoạt
1.3.3 Tính tin cậy lớn
1.3.4 Tính kinh tế
1.3.5 Tính bí mật
1.3.6 Thiết kế bộ máy quản lý phải bảo đảm nguyên tắc chế độ một thủ trưởng
1.4 Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp
1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trực tuyến
1.4.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chức năng
1.4.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trực tuyến-chức năng
1.4.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trực tuyến-tham mưu
1.4.5 Cơ cấu trực tuyến-chức năng-tham mưu
1.4.6 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ma trận
1.5 Định biên và các cấp quản lý trong doanh nghiệp
1.5.1 Định biên trong doanh nghiệp
1.5.1.1 Khái niệm
1.5.1.2 Lựa chọn cán bộ quản lý
1.5.1.3 Sắp xếp, sử dụng
1.5.1.4 Nguồn tuyển chọn
1.5.2 Các cấp quản lý trong doanh nghiệp
1.5.2.1 Quản lý cấp cao
1.5.2.2 Quản lý cấp trung
1.5.2.3 Quản lý cấp cơ sở
1.6 Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong DN
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ
2.1 Tổng quan về công ty nhiệt điện Uông Bí
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1 Khái quát chung
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Nhiệt điện Uông Bí
2.1.2.1 Doanh Thu
2.1.2.2 Lợi Nhuận
2.1.2.3 Chi Phí Kinh Doanh
2.1.2.4 Năng suất lao động
2.2 Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nhiệt Điện Uông Bí
2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty
2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của từng bộ phận trong công ty
2.2.2.1 Ban giám đốc
2.2.2.2 Văn phòng công ty
2.2.2.3 Phòng kế hoạch
2.2.2.4 Phòng Tổ chức-lao động
2.2.2.5 Phòng kỹ thuật
2.2.2.6 Phòng Tài chính-Kế toán
2.2.2.7 Phòng vật tư
2.2.2.8 Phòng bảo vệ
2.2.2.9 Phòng Kinh tế-Kế hoạch QLDA
2.2.2.10 Phòng Kỹ thuật giám sát
2.2.2.11 Phòng Tổng hợp chuẩn bị sản xuất
2.2.2.12 Phân xưởng Nhiên Liệu
2.2.2.13 Phân xưởng Lò-Máy
2.2.2.14 Phân xưởng Điện-Kiểm Nhiệt
2.2.2.15 Phân xưởng Hóa
2.2.2.16 Phân xưởng Vận hành 1
2.2.2.17 Phân xưởng Vận hành 2
2.2.2.18 Phân xưởng Tự động-Điều khiển
2.2.2.19 Phân xưởng Cơ nhiệt
2.2.2.20 Phân xưởng sản xuất Vật liệu và dịch vụ
2.3 Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nhiệt Điện Uông Bí
2.3.1 Môi trường kinh doanh
2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty Nhiệt Điện Uông Bí
2.3.3 Kỹ thuật sản xuất
2.3.4 Đặc điểm về sản phẩm
2.3.5 Đặc điểm công nghệ của hệ thống điện
2.3.6 Đặc điểm về lao động
2.3.6.1 Cơ cấu lao động theo quy mô
2.3.6.2 Cơ cấu lao động theo trình độ
2.3.6.3 Cơ cấu tiền lương
2.4 Đánh giá về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nhiệt điện Uông Bí
2.4.1 Một số kết quả đạt được
2.4.2 Một số tồn tại
2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ
3.1 Phân tích SWOT
3.2 Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2008-2012
3.2.1 Đầu tư xây dựng cơ bản
3.2.2 Mở rộng sản xuất kinh doanh
3.3 Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại CT Nhiệt Điện UB
3.3.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
3.3.1.1 Ban Giám đốc
3.3.1.2 Bộ phận nhân sự
3.3.1.3 Bộ phận Sản xuất
3.3.1.4 Bộ phận tài chính kế toán
3.3.2 Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của các bộ phận trong CT
3.3.2.1 Văn phòng Công ty
3.3.2.2 Phòng kế hoạch-Kỹ thuật
3.3.2.3 Phòng QLDA
3.3.3 Hoàn thiện cơ chế quản lý
3.3.4 Hoàn thiện tổ chức nơi làm việc và điều kiện lao động
3.3.5 Nâng cao chất lượng, đào tạo cán bộ quản lý và công nhân lao động
3.3.5.1 Về đào tạo
3.3.5.2 Về bồi dưỡng
3.3.6 Tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý
3.3.7 Sử dụng biện pháp kích thích vật chất, tinh thần
3.3.8 Xử lý tốt các mối quan hệ
3.4 Kiến nghị với EVN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan