[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Nam Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Nam Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các dịch vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.2. Cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Nguyên tắc cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân
1.2.3. Mục đích cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân
1.2.4. Quy trình cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại
1.3. Tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.3.1. Đảm bảo tiền vay bằng tài sản
1.3.2. Các hình thức đảm bảo tiền vay bằng tài sản trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại
1.3.3. Quy trình thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.3.4. Vai trò của đảm bảo tiền vay trong hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng
1.4. Ý nghĩa của thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.5.1. Các nhân tố khách quan
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH ĐÔNG TRIỀU, NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY NAM QUẢNG NINH
2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của phòng giao dịch Đông Triều ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.1.2. Phòng giao dịch Đông Triều ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức cán bộ, phòng ban của phòng giao dịch Đông Triều ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Nam Quảng Ninh
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ
2.1.5. Hoạt động kinh doanh của phòng giao dịch Đông Triều ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh
2.1.5.1. Tình hình huy động vốn
2.1.5.2. Tình hình sử dụng vốn (Chủ yếu là cho vay)
2.1.5.3. Các dịch vụ khác
2.1.5.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều
2.2.1. Cơ sở pháp lý tiến hành công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân
2.2.2. Nguyên tắc cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều
2.2.3. Quy trình cho vay trung và dài hạn với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều
2.2.4. Kết quả cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Nam Quảng Ninh
2.2.5. Công tác thẩm định tài sản đảm bảo cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Nam Quảng Ninh
2.2.5.1. Danh mục tài sản có thể chấp nhận đảm bảo tiền vay tại BIDV (phòng giao dịch Đông Triều)
2.2.5.2. Nội dung thẩm định tài sản đảm bảo
2.2.5.3. Thực trạng công tác thẩm định tài sản đảm bảo tại phòng giao dịch Đông Triều
2.2.5.4. Nghiên cứu tình huống
2.2.5.5. Rủi ro phân theo tính chất đảm bảo trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều, ngân hàng đầu tư và phát triển Tây Nam Quảng Ninh
2.2.5.6. Quản trị rủi ro trong thẩm định tài sản đảm bảo tại phòng giao dịch Đông Triều
2.3. Đánh giá công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều
2.3.1. Các mặt đã đạt được
2.3.2. Những tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH ĐÔNG TRIỀU NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY NAM QUẢNG NINH
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của phòng giao dịch Đông Triều, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Đông Triều
3.2.1 Thành lập tổ định giá tài sản đảm bảo
3.2.2 Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ tín dụng
3.2.3 Mở rộng hình thức bảo đảm, đa dạng hoá tài sản bảo đảm
3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng
3.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác xử lý tài sản đảm bảo
3.2.6. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Nam Quảng Ninh
3.3.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2.2. Kiến nghị với ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Nam Quảng Ninh
3.3.3. Kiến nghị đối với khách hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan