[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đá Spilit

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đá Spilit
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực
1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2. Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức
1.2.3. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
1.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực
1.3.3. Xác định đối tượng đào tạo
1.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
1.3.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo
1.3.6. Dự tính chi phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực
1.3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực
1.4.1. Môi trường công nghệ
1.4.2. Môi trường chính trị - Pháp luật
1.4.3. Môi trường kinh tế
1.4.4. Môi trường Văn hóa - Giáo dục
1.4.5. Quan điểm của ban lãnh đạo và các nhà quản trị trong tổ chức về công tác đào tạo phát triển.
1.4.6. Chính sách khuyến khích và xây dựng chương trình đào tạo:
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT
2.1. Khái quát chung về Công ty CP Đá Spilit
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Đá Spilit
2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp của công ty CP Đá Spilit
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty CP Đá Spilit
2.1.4. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty CP Đá Spilit:
2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty CP Đá Spilit
2.1.6. Đặc điểm về cơ cấu nguồn nhân lực của công ty CP Đá Spilit
2.2. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty CP Đá Spilit
2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
2.2.2. Xác định mục tiêu của chương trình đào tạo
2.2.3. Xác định đối tượng đào tạo
2.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
2.2.5. Thực trạng chi và đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực
2.2.6. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.3. Các nhân tố môi trường tác động đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP Đá Spilit
2.3.1. Môi trường công nghệ
2.3.2. Môi trường chính trị pháp luật
2.3.3. Môi trường kinh tế
2.3.4. Môi trường văn hóa- giáo dục
2.3.5. Quan điểm của ban lãnh đạo và các nhà quản trị trong tổ chức về công tác đào tạo phát triển
2.4. Những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP Đá Spilit
2.4.1. Kết quả đạt được:
2.4.2. Những hạn chế:
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐÁ SPILIT
3.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh
3.1.2. Chiến lược trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP Đá Spilit
3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo và phát triển.
3.2.2. Xác định mục tiêu chương trình đào tạo và phát triển
3.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp, công bằng và khách quan
3.2.4. Hoàn thiện chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo.
3.2.5. Huy động và tăng cường chi phí cho công tác đào tạo và phát triển
3.2.6. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình đánh giá hiệu quả đào tạo
3.2.7. Quản lý kết quả chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan