[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1. Khái niệm đào tạo và phát triển
1.2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức
1.2.3. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển
1.3.1. Giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
1.3.2. Giai đoạn lên kế hoạch và chuẩn bị đào tạo phát triển
1.3.3. Giai đoạn thực hiện kế hoạch
1.3.4. Giai đoạn đánh giá hiệu quả đào tạo
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM & DVKT NHẬT CƯỜNG
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.1.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị của công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.1.7. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.2.1. Thực trạng việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
2.2.2. Thực trạng về lập kế hoạch và chuẩn bị đào tạo
2.2.3. Thực trạng thực hiện chương trình đào tạo và phát triển
2.2.4. Thực trạng đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.3. Các nhân tố môi trường tác động đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.3.1. Môi trường công nghệ
2.3.2. Môi trường chính trị - pháp luật
2.3.3. Môi trường kinh tế
2.3.4. Môi trường văn hóa – giáo dục
2.4. Những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
2.4.1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác đào tạo
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM & DVKT NHẬT CƯỜNG
3.1. Phương hướng phát triển của công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường giai đoạn 2012 – 2014
3.1.1. Kế hoạch kinh doanh của công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường trong giai đoạn 2012 – 2014
3.1.2. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty giai đoạn 2012 – 2014
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường
3.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
3.2.2. Xác định mục tiêu đào tào cụ thể, rõ ràng
3.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp, công bằng và khách quan hơn
3.2.4. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, nội dung đào tạo
3.2.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo, đối tác đào tạo phù hợp
3.2.6. Huy động và tăng cường chi phí cho công tác đào tạo và phát triển
3.2.7. Thực hiện tốt việc đánh giá hiệu quả đào tạo
3.2.8. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan