[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mốt số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Thông tin Di động VMS - MOBIFONE Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Mốt số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Thông tin Di động VMS - MOBIFONE Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận về cạnh tranh
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh, khả năng cạnh tranh
1.1.2. Vai trò của cạnh tranh
1.1.2.2. Đối với doanh nghiệp
1.1.2.3. Đối với người tiêu dùng
1.2. Các loại hình cạnh tranh
1.2.1. Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường
1.2.1.1. Cạnh tranh giữa người bán và người mua
1.2.1.2. Cạnh tranh giữa những người mua
1.2.1.3. Cạnh tranh giữa những người bán
1.2.2. Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế
1.2.2.1. Cạnh tranh trong nội bộ ngành
1.2.2.2. Cạnh tranh giữa các ngành
1.2.3. Căn cứ vào mức độ cạnh tranh
1.2.3.1. Cạnh tranh hoàn hảo
1.2.3.2. Cạnh tranh không hoàn hảo
1.2.3.3. Cạnh tranh độc quyền
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.3.1. Mô hình Micheal Porter về 5 lực lượng cạnh tranh
1.3.2. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.3.2.1. Các nhân tố khách quan trong môi trường kinh tê quốc dân
1.3.2.2. Các nhân tố trong môi trường ngành
1.3.3. Các nhân tố chủ quan
1.3.3.1. Hệ thống máy móc trang thiết bị công nghệ
1.3.3.2. Khả năng tài chính của doanh nghiệp
1.3.3.3. Trình độ và năng lực tổ chức, bộ máy quản lý doanh nghiệp
1.3.3.4. Trình độ lao động trong doanh nghiệp
1.3.3.5. Năng lực marketing của doanh nghiệp và khả năng xác định lượng cầu
1.3.3.6. Năng lực nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, mạng lưới phân phối và xúc tiến thương mại
1.3.3.7. Chất lượng và giá cả sản phẩm, tính đa dạng và khác biệt của sản phẩm
1.3.3.8. Yếu tố liên quan đến mức độ cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
1.4. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp
1.4.1. Giá cả
1.4.2. Chất lượng và đặc tính sản phẩm
1.4.3. Hệ thống kênh phân phối
1.4.4. Các công cụ cạnh tranh khác
1.4.4.1. Dịch vụ sau bán hàng
1.4.4.2. Phương pháp thanh toán
1.4.4.3. Khả năng vận dụng yếu tố thời gian
1.5. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.5.1. Nâng cao năng lực canh tranh để tồn tại
1.5.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển
1.5.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh để thực hiện mục tiêu
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS - MOBIFONE VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về công ty thông tin di động MobiFone
2.1.1. Lịch sử phát triển của công ty thông tin di động MobiFone
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Thông tin di động - VMS
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu của công ty
2.2. Phân tích các lực lượng cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thông tin di động
2.2.1. Môi trường cạnh tranh của công ty thông tin di động
2.2.1.1. Phân tích khách hàng
2.2.1.2. Phân tích các đối thủ cạnh tranh trên thị trường hiện nay
2.2.1.3. Phân tích các sản phẩm thay thế
2.2.2. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của công ty VMS-MobiFone
2.2.2.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.2.2.2. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ
2.2.2.3. Phương thức thanh toán, Dịch vụ sau bán hàng
2.2.2.4. Công tác xúc tiến thương mại
2.2.2.5. Vấn đề chi phí và giá thành.
2.2.2.5. Thị phần
2.2.2.6. Công nghệ và năng lực mạng lưới
2.2.2.7. Hệ thống kênh phân phối
2.2.2.8. Công tác kế hoạch và quản trị nguồn nhân lực
2.2.2.9. Văn hóa doanh nghiệp
2.3. Phân tích SWOT
2.3.1. Điểm mạnh
2.3.2. Điểm yếu
2.3.3. Cơ hội
2.3.4. Thách thức của công ty trong những năm tới
2.4. Đánh giá chung về khả năng cạnh tranh của công ty
2.4.1. Những thành tựu đã đạt được
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.5. Nguyên nhân ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của công ty
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS – MOBIFONE VIỆT NAM
3.1. Phương hướng phát triển nhiệm vụ kinh doanh năm 2011 và mục tiêu đến năm 2015
3.1.1. Mục tiêu phát triển năm 2011
3.1.2. Định hướng phát triển đến năm 2015
3.1.3. Vận dụng mô hình SWOT để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty
3.1.3.1. Phát huy thế mạnh
3.1.3.2. Khắc phục điểm yếu
3.1.3.3. Tận dụng cơ hội
3.1.3.4. Vượt qua thử thách
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty
3.2.1. Hạ thấp giá thành sản phẩm, dịch vụ
3.2.2. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ
3.2.2.1. Nâng cao chất lượng về mặt kỹ thuật của dịch vụ
3.2.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
3.2.2.3. Đa dạng hóa dịch vụ
3.2.3. Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
3.2.3.1. Đào tạo nguồn nhân lực hướng tới nền kinh tế tri thức
3.2.3.2. Nâng cao chất lượng công tác quản trị và sử dụng nguồn lao động
3.2.4. Mở rộng và phát triển thị trường, hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
3.2.4.1. Hoàn thiện tổ chức và thiết kế kênh
3.2.4.2. Hoàn thiện việc sử dụng hệ thống marketing Mix để quản lý kênh phân phối
3.2.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong VMS
3.2.5.1. Xác định mục đích của doanh nghiệp rõ ràng
3.2.5.2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp VMS cần phù hợp với văn hóa ngành bưu điện
3.2.5.3. Tạo tinh thần cộng đồng trong doanh nghiệp
3.2.5.4. Đảm bảo sự công bằng trong doanh nghiệp
3.3. Kiến nghị về mặt chính sách, pháp luật
3.3.1. Cần thiết hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông
3.3.2. Kiến nghị đối với VNPT
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan