[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lao động và việc làm quận Bình Tân (Thành Phố Hồ Chí Minh)

[/kythuat]
[tomtat]
Lao động và việc làm quận Bình Tân (Thành Phố Hồ Chí Minh)
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
1.1. Cơ sở lí luận về lao động, việc làm
1.1.1. Lao động và sử dụng lao động
1.1.2. Việc làm
1.1.3. Các tiêu chí đánh giá lao động, việc làm
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động, việc làm
1.2. Cơ sở thực tiễn về lao động và việc làm
1.2.1. Lao động và việc làm ở Việt Nam
1.2.2. Lao động và việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tiểu kết chương 1
Chương 2 THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM QUẬN BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái quát về lao động, việc làm quận Bình Tân
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động và việc làm ở quận Bình Tân
2.2.1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ
2.2.2. Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến lao động, việc làm
2.2.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến lao động, việc làm
2.3. Thực trạng lao động và việc làm ở quận Bình Tân
2.3.1. Thực trạng lao động quận Bình Tân
2.3.2. Thực trạng sử dụng lao động, việc làm ở quận Bình Tân
2.4. Đánh giá thực trạng lao động, việc làm ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội
2.4.1 Ảnh hưởng của lao động, việc làm đến thu nhập và mức sống
2.4.2. Ảnh hưởng của lao động, việc làm đến công tác xoá đói giảm nghèo
2.4.3. Các ảnh hưởng khác
Tiểu kết chương 2
Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM QUẬN BÌNH TÂN -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Cơ sở định hướng sử dụng lao động và việc làm quận Bình Tân
3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh
3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở quận Bình Tân
3.2. Định hướng về giải quyết việc làm đến năm 2025
3.2.1. Định hướng phát triển dân số
3.2.2. Định hướng về số lượng lao động
3.2.3. Định hướng về chất lượng lao động
3.2.4. Định hướng sử dụng lao động đến năm 2025
3.2.5. Định hướng giải quyết việc làm đến năm 2025
3.3. Giải pháp sử dụng lao động và việc làm ở quận Bình Tân
3.3.1. Nhóm giải pháp phát triển dân số phù hợp
3.3.2. Nhóm giải pháp phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm mới
3.3.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng thu nhập
3.3.4. Nhóm giải pháp phát huy thị trường lao động
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan