[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Liên kết kinh tế giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2006 – 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Liên kết kinh tế giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2006 – 2012
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA TP.HCM VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Vùng kinh tế
1.1.2. Vùng kinh tế trọng điểm
1.1.3. Liên kết kinh tế
1.1.4. Liên kết kinh tế vùng
1.2. Tổng quan về liên kết kinh tế
1.2.1. Vai trò của liên kết kinh tế
1.2.2. Các nguyên tắc phân bố và liên kết kinh tế vùng
1.2.3. Các điều kiện để thực thi liên kết vùng bền vững.
1.2.4. Hình thức liên kết kinh tế vùng
1.2.5. Lĩnh vực liên kết kinh tế
1.3. Cơ sở lý luận hình thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
1.3.1. Lý thuyết hình thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
1.3.2. Nội dung Quyết định của Chính phủ về phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
1.3.3. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo điều phối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời gian qua
1.4. Tính tất yếu của liên kết kinh tế trong phát triển giữa thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
1.4.1. Đánh giá thực trạng
1.4.2. Kết luận về sự tất yếu của liên kết kinh tế giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh VKTTĐPN
Chương 2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2012
2.1. Phân tích thực trạng Vùng kinh tế trong điểm phía Nam trên các lĩnh vực nghiên cứu
2.1.1. Thực trạng tăng trưởng kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
2.1.2. Thực trạng phát triển mạng lưới cở sở hạ tầng kỹ thuật Vùng KTTĐ PN
2.1.3. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Vùng KTTĐ PN
2.1.4. Thực trạng bảo vệ môi trường Vùng KTTĐ PN
2.2. Phân tích thực trạng liên kết kinh tế giữa Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng KTTĐPN
2.2.1. Cơ sở để tiến hành mối quan hệ liên kết kinh tế
2.2.2. Những chương trình liên kết phát triển các ngành kinh tế
2.2.3. Những chương trình liên kết phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng kỹ thuật
2.2.4. Những chương trình liên kết đào tạo nguồn nhân lực
2.2.5. Những chương trình liên kết bảo vệ môi trường
2.3. Đánh giá thực trạng liên kết kinh tế giữa Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng KTTĐPN
2.3.1. Những thành tựu
2.3.2. Những hạn chế
Chương 3 NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TẠO HIỆU QUẢ LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA TP.HCM VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM
3.1. Định hướng nội dung liên kết kinh tê thời gian tới
3.1.1. Phát triển các ngành kinh tế
3.1.2. Phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật
3.1.3. Đào tạo nguồn nhân lực
3.1.4. Bảo vệ môi trường
3.2. Những giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình liên kết kinh tế đạt hiệu quả
3.2.1. Quy hoạch xây dựng hành lang công nghiệp của Vùng KTTĐ PN gắn với trung tâm dịch vụ TP.HCM
3.2.2. Phối hợp xây dựng đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của Vùng KTTĐ PN
3.2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Vùng KTTĐ PN
3.2.4. Phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường Vùng KTTĐ PN
3.2.5. Hình thành các chi nhánh giáo dục tại các tỉnh nhằm giảm tình trạng quá tải ở TP.HCM
3.2.6. Đẩy mạnh công tác cập nhật thông tin giữa các địa phương trong Vùng KTTĐ PN
3.2.7. Hoàn thiện công tác ký kết Chương trình liên kết kinh tế giữa TP.HCM với các tỉnh của Vùng KTTĐ PN
3.2.8. Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐ PN
3.2.9. Củng cố vai trò điều phối của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan