[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mặt trận Dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam thời kỳ 1945 – 1975

[/kythuat]
[tomtat]
Mặt trận Dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam thời kỳ 1945 – 1975
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ CÁC HÌNH THỨC MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM
1.1. Cơ sở lý luận
1.2. Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và những tiền đề, điều kiện cho sự ra đời của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
1.3. Các hình thức tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam
Tiểu kết chương 1
Chương 2. MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 – 1954)
2.1. Mặt trận Dân tộc thống nhất trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân (9/1945 – 12/1946)
2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và nhu cầu, chủ trương mở rộng Mặt trận đoàn kết dân tộc
2.1.2. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền
2.2. Mặt trận Dân tộc thống nhất thực hiện nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (12-1946 đến 7-1954)
2.2.1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và yêu cầu mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất
2.2.2. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt góp phần giành thắng lợi bước đầu của cuộc kháng chiến (1946 – 1950)
2.2.3. Mặt trận Liên Việt góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn (1951 – 1954)
Tiếu kết chương 2
Chương 3. MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954 - 1975)
3.1. Bối cảnh tình hình và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954
3.2. Mặt trận Dân tộc thống nhất thực hiện nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
3.2.1. Mặt trận Liên Việt hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình
3.2.2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà
3.2.3. Mặt trận Dân tộc thống nhất miền Nam với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1960 - 1975)
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan