[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô hình hóa trong dạy học hàm số ở lớp 12

[/kythuat]
[tomtat]
Mô hình hóa trong dạy học hàm số ở lớp 12
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Mô hình hóa trong dạy học toán
1.1.1. Khái niệm mô hình hóa
1.1.2. Dạy học mô hình hóa và dạy học bằng mô hình hóa
1.2. Thuyết nhân học trong Didactic Toán
1.3. Lý thuyết tình huống
1.4. Vấn đề tìm biểu thức xác định hàm số trong Vật Lý
1.5. Kết luận chương 1
Chương 2. MỘT NGHIÊN CỨU THỂ CHẾ
2.1. Vấn đề mô hình hóa và tìm hàm xấp xỉ trong sách giáo khoa Việt Nam
2.1.1. Mô hình hóa hàm số trong chương trình và SGK Toán lớp 9 và lớp 10
2.1.2. Yêu cầu của chương trình Toán lớp 12 với việc dạy học mô hình hóa.
2.1.3. Vấn đề mô hình hóa và tìm hàm xấp xỉ trong sách MN và EN
2.1.4. Vấn đề mô hình hóa và tìm hàm xấp xỉ trong sách MC và EC
2.1.5. Kết luận
2.2. Vấn đề mô hình hóa và tìm hàm xấp xỉ trong sách giáo khoa Mỹ
2.2.1. Vấn đề mô hình hóa Toán học trong sách giáo khoa Mỹ
2.1.2. Các tổ chức toán học liên quan đến vấn đề mô hình hóa trong dạy học hàm số
2.1.3. Kết luận
2.3. So sánh và kết luận
2.3.1 So sánh vấn đề dạy học mô hình hóa ở Việt Nam và Mỹ
2.3.2. Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM - XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG MÔ HÌNH HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ
3.1. Thực nghiệm dạy học mô hình hóa hàm số
3.1.1. Mục đích xây dựng tình huống dạy học mô hình hóa
3.1.2. Đối tượng, hoàn cảnh và nội dung của thực nghiệm
3.1.3. Dự kiến kịch bản dạy học
3.1.4. Phân tích tiên nghiệm
3.1.5. Phân tích kịch bản dạy học
3.1.6. Phân tích hậu nghiệm
3.2. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan