[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên người dân tộc Chăm tại trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên người dân tộc Chăm tại trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề về khó khăn trong hoạt động học tập
1.1.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới
1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài
1.2.1. Khó khăn
1.2.2. Khó khăn trong hoạt động học tập
1.3. Hoạt động học tập của sinh viên sư phạm trường CĐSP Ninh Thuận
1.3.1. Sinh viên sư phạm
1.3.2. Hoạt động học tập
1.3.3. Hoạt động học tập của sinh viên sư phạm trường CĐSP Ninh Thuận
1.4. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên người dân tộc Chăm tại trường CĐSP Ninh Thuận
1.5. Nguyên nhân của những khó khăn trong hoạt động học tập
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC CHĂM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN
2.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu
2.1.1. Sơ lược về trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
2.1.2. Sơ lược về người dân tộc Chăm ở Ninh Thuận
2.2. Thể thức và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Công cụ nghiên cứu
2.2.2. Mẫu nghiên cứu
2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng
2.3.1. Thực trạng khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên người dân tộc Chăm tại trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
2.3.2. Thực trạng nguyên nhân của những khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên người dân tộc Chăm tại trường CĐSP Ninh Thuận
2.3.3. Một số biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn và nâng cao chất lượng học tập của sinh viên người dân tộc Chăm tại trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan