[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Môđun nội xạ, các vành tự nội xạ và đại số Frobenius

[/kythuat]
[tomtat]
Môđun nội xạ, các vành tự nội xạ và đại số Frobenius
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT VÀNH VÀ LÝ THUYẾT MÔĐUN
1.1. Định nghĩa môđun, môđun con
1.2. Đồng cấu môđun
1.3. Điều kiện dây chuyền tăng và điều kiện dây chuyền giảm
1.4. Môđun Noether và môđun Artin
1.5. Vành Noether và vành Artin
1.6. Dãy khớp
1.7. Môđun xạ ảnh
1.8. Môđun đơn, môđun nửa đơn
1.9. Vành đơn, vành nửa đơn
1.10. Vành nguyên
1.11. Vành chia
1.12. Vành nguyên thủy
1.13. Tập nil , tập lũy linh
1.14. Radical Jacobson của một vành
1.15. Vành nửa nguyên sơ
1.16. Định nghĩa phần tử lũy đẳng
1.17. Vành địa phương
1.18. Môđun không phân tích được
1.19. Vành nửa địa phương
1.20. Lý thuyết về các phần tử lũy đẳng
1.21. Mở rộng cốt yếu và bao nội xạ
1.22. Socle của môđun, vành socular
1.23. Vành nửa hoàn thiện, vành hoàn thiện
Chương 2. MÔĐUN NỘI XẠ, CÁC VÀNH TỰ NỘI XẠ VÀ ĐẠI SỐ FROBENIUS
2.1. MÔĐUN NỘI XẠ
2.1.1. Định nghĩa 1 về môđun nội xạ
2.1.2. Định nghĩa 2 về môđun nội xạ
2.1.3. Định lí (Tiêu chuẩn Baer)
2.1.4. Tích trực tiếp họ môđun nội xạ
2.1.5. Bổ đề về đơn cấu chẻ ra
2.1.6. Mệnh đề về môđun nội xạ
2.1.7. Hạng tử trực tiếp của môđun nội xạ
2.1.8. Môđun chia được
2.1.9. Môđun chia được trên vành chính
2.1.10. Môđun nội xạ trên miền nguyên
2.1.11. Z − môđun chia được
2.1.12. HomZ (R,D) – môđun nội xạ
2.1.13. Nhúng một môđun vào môđun nội xạ
2.1.14. Các điều kiện tương đương của môđun nội xạ
2.1.15. Tổng trực tiếp họ môđun nội xạ
2.2. VÀNH TỰ NỘI XẠ
2.2.1. Định nghĩa vành tự nội xạ
2.2.2. Iđêan trong vành tự nội xạ
2.2.3. Vành các tự đồng cấu của mỗi môđun nội xạ
2.2.4. Vành FDI và tự nội xạ
2.2.5. Vành Noether và tự nội xạ
2.2.6. Iđêan hữu hạn sinh trong vành tự nội xạ
2.2.7. Liên hệ giữa vành Noether và vành tự nội xạ
2.2.8. Vành Artin và vành tự nội xạ
2.2.9. Liên hệ giữa vành Artin và vành tự nội xạ
2.2.10. Môđun không phân tích được vào vành tự nội xạ
2.2.11. Các điều kiện tương đương của vành tự nội xạ
2.2.12. Liên hệ giữa vành Noether và vành Artin
2.3. ĐẠI SỐ FROBENIUS
2.3.1. Dạng song tuyến tính không suy biến
2.3.2. Dạng song tuyến tính đối xứng
2.3.3. Đại số Frobenius
2.3.4. Đại số đối xứng
2.3.5. Bổ đề về các đẳng cấu từ A→ A*
2.3.6. Các điều kiện tương đương của đại số Frobenius
2.3.7. Tích trực tiếp họ đại số Frobenius
2.3.8. Mn (A) – đại số Frobenius
2.3.9. Tính chất của đại số Frobenius
2.3.10. Đại số tựa Frobenius
2.3.11. Liên hệ giữa đại số Frobenius và tựa Frobenius
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan