[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp thu hút khách đến với Trung tâm giải trí sinh thái Thuận Thảo (thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên)

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp thu hút khách đến với Trung tâm giải trí sinh thái Thuận Thảo (thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHUNG
1.1. Những khái niệm liên quan
1.1.1. Du lịch
1.1.2. Sản phẩm du lịch
1.1.3. Khách du lịch
1.1.4. Nhu cầu du lịch
1.1.5. Thị trường du lịch.
1.1.6. Điểm đến du lịch
1.1.7. Marketing điểm đến du lịch
1.2. Kinh nghiệm về phát triển du lịch tại các Khu du lịch và Trung tâm giải trí sinh thái ở Việt Nam
1.2.1. Khu du lịch sinh thái Vàm Sát
1.2.2. Khu du lịch sinh thái Green ECO
1.2.3. Khu du lịch sinh thái Nhân Tâm
1.2.4. Khu du lịch sinh thái Hầm Hô
1.2.5. Khu du lịch Tư Rừng Đước
1.3. Thị trường khách du lịch đến Việt Nam
1.3.1. Đặc điểm chính của khách du lịch châu Âu
1.3.2. Nhu cầu, sở thích của khách du lịch châu Âu
Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TRUNG TÂM GIẢI TRÍ SINH THÁI THUẬN THẢO (THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN)
2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.2. Các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh du lịch của Trung tâm giải trí sinh thái Thuận Thảo
2.2.1. Tài nguyên du lịch
2.2.2. Hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch
2.2.3. Lao động và sử dụng lao động trong du lịch
2.2.4. Cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật
2.2.5. An ninh chính trị, an toàn xã hội
2.2.6. Các chính sách phát triển của tỉnh, ngành, thành phố
2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch tại Trung tâm giải trí sinh thái Thuận Thảo
2.3.1. Về tổ chức và quản lý
2.3.2. Các hoạt động du lịch
2.3.3. Chính sách kinh doanh
2.3.4. Khách du lịch
2.3.5. Doanh thu du lịch
2.3.6. Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách du lịch đối với Trung tâm giải trí sinh thái Thuận Thảo
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Thời cơ
2.4.4. Thách thức
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VỚI TRUNG TÂM GIẢI TRÍ SINH THÁI THUẬN THẢO (THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN)
3.1. Những căn cứ để đưa ra các giải pháp
3.1.1. Kế hoạch phát triển tổng hợp kinh tế quốc dân tỉnh, thành phố
3.1.2. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh và thành phố
3.1.3. Nhu cầu du lịch
3.1.4. Thực trạng phát triển và mức độ hài lòng của khách du lịch tại Trung tâm trong thời gian qua.
3.2. Những định hướng để phát triển
3.3. Các giải pháp phát triển nhằm thu hút khách đến với Trung tâm giải trí sinh thái Thuận Thảo
3.3.1. Đầu tư quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật
3.3.2. Phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch độc đáo tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch
3.3.3. Xác định lại các phân khu chức năng, xây dựng các tuyến tham quan nội bộ hợp lý
3.3.4. Đẩy mạnh liên kết trong hoạt động kinh doanh du lịch
3.3.5. Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3.6. Tăng cường xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch
3.3.7. Bảo vệ môi trường sinh thái
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan