[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số lớp ánh xạ đa trị với giá trị không lồi

[/kythuat]
[tomtat]
Một số lớp ánh xạ đa trị với giá trị không lồi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
BẢNG KÍ HIỆU
CHƯƠNG 1. ÁNH XẠ ĐA TRỊ CO VÀ ÁNH XẠ ĐA TRỊ KHÔNG GIÃN
1.1. Một số định nghĩa và tính chất của ánh xạ đa trị co và ánh xạ đa trị không giãn
1.2. Một số định lí về điểm bất động
1.3. Một số kết quả về đồng luân của ánh xạ đa trị co
CHƯƠNG 2. ÁNH XẠ ĐA TRỊ TĂNG
2.1. Liểm bất động của ánh xạ tăng đa trị
2.1.1. Nguyên lí Entropy
2.1.2. Một số khái niệm
2.2. Lát cắt của ánh xa tăng đa trị
2.2.1. Các khái niệm liên quan
2.2.2. Một số định lí về sự tồn tại lát cắt đơn điệu của ánh xạ đa trị tăng
CHƯƠNG 3. ÁNH XẠ ĐA TRỊ CÓ GIÁ TRỊ PHÂN TÍCH ĐƯỢC
3.1. Một số khái niệm liên quan
3.2. Tập phân tích được, tính chất
3.3. Sự tồn tại lát cắt của ánh xạ đa trị có giá trị phân tích được
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan